Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Anttolan Asukasyhdistys ry:n kohdeavustus

MliDno-2018-282

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan Asukasyhdistys Ry on anonut Anttolan aluejohtokunnalta 1100 euron kohdeavustusta juhannustapahtuman 2018 kulujen kattamiseen. Kohdeavustushakemus saapui kesällä 2018, mutta aluejohtokunta vastaanotti hakemuksen käsittelyä varten viimeiset tarvittavat liitteet joulukuussa 2018, josta syystä kohdeavustushakemus käsitellään vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa. Anttolan aluejohtokunta on saanut luotettavat tositteet tapahtuman kuluista.

Anttolan juhannustapahtuma järjestettiin juhannuspäivänä 23.6.2018 klo 09:00 – 15:00. Anttolan Asukasyhdistys ry oli tapahtuman toteuttajana, ja tapahtuman suunnittelu ja järjestelyt hoidetaan vapaaehtoistyönä. Juhannustapahtuma noudatti perinteeksi muodostunutta muotoa markkinoineen ja ohjelmineen. Nämä ovat keränneet tapahtumaan sekä vapaa-ajan että paikallisia asukkaita. Vuoden 2018 tapahtumassa tehtiin artisti- ja markkinointiyhteistyötä rantaravintola Poijun kanssa. Yhteistyön keinoin voitiin toteuttaa riittävän laajaa markkinointia, tuoda tapahtumaan live-musiikkia ja tekemistä kaikenikäisille anttolalaisille. Juhannustapahtuma on koko perheen tapahtuma ja ohjelma kesällä 2018 oli elävään musiikkiin painottuva. Pääesiintyjänä oli mikkeliläinen yhtye Kapa Montonen Band.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Kiljunen, matti.kiljunen@user.fi

Anttolan aluejohtokunta myöntää Anttolan Asukasyhdistys ry:lle 1100 euron avustuksen juhannustapahtuman 2018 kulujen kattamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että Suvi Salonranta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Esteellisyys

  • Suvi Salonranta

Tiedoksi

Anttolan Asukasyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16