Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Mikkelin kaupungin hallintorakenteen uudistamisprosessin käynnistäminen

MliDno-2016-136

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmä on pyytänyt aluejohtokunnilta lausunnot 16.9.2016 mennessä ja ohjausryhmä käsittelee lausunnot 26.9.2016 pidettävässä kokouksessa. Liitteenä alustava esitys, sekä ote aluejohtokuntien puheenjohtajiston neuvottelusta 6.9.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Lausunto hallinnonrakennemuutokseen aluejohtokuntien osalta Aki Kaurasen diaesitys 22.8.2016

Aluejohtokunta esittää lausuntonaan:

Aluejohtokuntien määrä ja rakenne

Kohta 1) Aluejohtokuntien entiset nimet tulee säilyttää, koska se on imago ja markkinointikysymys. Nykyisten aluejohtokuntien reuna-alueilla olevat kyläalueet voivat lisätä/yhdistää toimintaa/aluetta joissa liikkuminen ja asiointisuunta on luontaista (Anttola/Parkkila).

Kohta 2) Jäsenten määräksi Anttolassa 9 jäsentä.

Kohta 3) Aluejohtokuntien jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Aluejohtokuntien resurssit

Kohta 3) Muutos/täsmennys: Haettavista avustuksista päätettäessä, hankkeesta riippuen, päätöksen tekee se lautakunta, jonka toimialaan hanke kuuluu.

Kohta 5) Henkilöresurssi tulee olla riittävän iso ottaen huomioon tulevat tehtävät aluejohtokuntien asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa (kokoaikainen henkilö).

Aluejohtokunnan toiminnan pääperiaatteet

Kohta 1) Punaisella oleva teksti on tarpeeton.

Kohta 3) Lausuntopyynnöt tulee pyytää aluejohtokunnilta riittävän hyvissä ajoin toisin sanoen kuukautta ennen päätöksentekoa.  Pidettävien kokousten määrää ei rajoiteta vaan niitä pidetään tarpeen mukaan.

Luonnos uudeksi hallintosäännöksi/aluejohtokunnat

Kohta 2) Poistetaan luonnosteksti ja otetaan vanhasta hallintosäännöstä teksti.

2.1) ”Aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita, sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria.” Lisäksi alueen elin- ja vetovoiman sekä hyvinvoinnin päätöksentekoon vaikuttaminen. 2.5.) Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja toimii esittelijänä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aki Kauranen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.