Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 MLL Anttolan yhdistys, uuden vuoden tapahtuma 31.12.2016, kohdeavustus

MliDno-2016-2559

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry hakee tukea aluejohtokunnalta uuden vuoden tapahtuman järjestelykustannuksiin. Yhdistys järjestää uuden vuoden ilotulituksen Anttolan satamassa 31.12.2016 klo 20.00. Anttolan Kone- ja Urheiluliikkeessä on keräyslista, jonka kautta yksityiset ihmiset voivat osallistua ilotulituksen rahoittamiseen. Kerätyt varat käytetään täysimääräisesti ilotulitukseen. Itse ampumisen suorittaa Anttolan VPK. Tukea haetaan 500 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta päättää myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistykselle tukea 500 euroa Anttolan uuden vuoden tapahtuman järjestelykustannuksiin. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Titta Korpikallio ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry, Parkkinen Eija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi