Anttolan aluejohtokunta, kokous 19.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen

MliDno-2016-115

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhan koulun tiloissa toimivan Anttolan kudontapiirin kudonnanharrastajat hakevat avustusta vuoden 2016 vuokraan. Tämän hetkinen vuokra on 449,88 euroa ja se maksetaan 3 kuukauden jaksoissa etukäteen, jolloin ensimmäisen erän 112,47 euroa maksupäivä oli 5.1.2016. Tilan lämmitystä hoidetaan sähkön lisäksi puilla keittiö-, eteis- ja luokkatilassa, joissa on kolme korkeaa "pönttöuunia" ja keittiössä hella. Alkuvuoden 2016 tarvittavat polttopuut on hankittu, joten siltä osin toimintamme on turvattu. Ryhmän koko on n. 20 henkilöä, ikäjakauma +50 - 85 v. Harrastus on tärkeä virkistyksenä ja yhdessä toimimisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta myöntää Anttolan kudonnanharrastajien toimitilojen ylläpitoon tukea 449,88 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi