Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Anttolan vapaapalokunnan leirikoulutus nuorille kohdeavustus

MliDno-2016-2142

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen palokuntanuoret järjestivät tänä vuonna Mikkelissä Eeppinen 2016 -koulutusleirin. Koulutusleirille osallistui noin 330 henkeä eri puolilta Itä-Suomea ja muutama vpk Keski-Suomestakin. Koulutusleiri oli kestoltaan kuusi päivää, sunnuntaista lauantaihin. Koulutusleirille osallistui Anttolan vpk:sta yhdeksän henkeä: seitsemän nuorta, yksi valvoja ja yksi kouluttaja. Koulutusleirillä nuoret suorittivat eri tasokursseja, ryhmänjohtajakurssin ja alkeiskurssin saaden näin erittäin hyvää koulutusta harrastustaan ja tulevaisuuttaan varten.

Anttolan vpk:n varainhankinta on tänä päivänä tehty vaikeaksi Etelä-Savon Pelastuslaitoksen tekemien uusien linjauksien takia. Varainhankinnan huononemisen vuoksi Anttolan vpk hakeekin aluejohtokunnalta avustusta 615 € palokuntanuorten leirikuluihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta päättää tukea yhdistyksen palokuntanuorten koulutusta 615 eurolla, (100 %) todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Tiedoksi

Anttolan Vapaapalokunta ry, Parkkinen Eija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi