Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Mikkelin Järvipelastajat ry

MliDno-2016-1905

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Järvipelastajat ry anoo Anttolan aluejohtokunnalta 3.000 euroa tukea tukikohdan ja varustekontin hankinta-, korjaus- ja varustamiskustannuksiin käyttötarkoituksen mukaiseksi Anttolan Lotjasaareen. Tukikohta parakkiin tehdään uusi katto, rakennus maalataan, sähköistetään ja varustellaan sisältä kuivaustilalla sekä koulutus- ja päivystystiloiksi. Ulkopuolelle rakennetaan lisäksi terassia varusteiden pukemista ja käsittelyä helpottamaan. Lisäksi rantaan tehdään paikka yhdistyksen toiselle pelastusveneelle kesäsäilytystä varten. Rakennus- ja korjaustyöt tehdään pääosin omalla talkooporukalla sekä yhteistyössä anttolalaisten yrittäjien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta päättää tukea yhdistyksen toimintaa, jotka kohdistuvat Anttolan Lotjasaaren tilojen kunnostukseen enintään 3.000 eurolla, todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Mikkelin Järvipelastajat ry:ltä pyydetään kustannusarvio materiaaleista. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhdistys on toimittanut tarkemman kustannusarvion hankkeesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta päättää tukea yhdistyksen tukikohdan rakentamista enintään 3.000 eurolla, (50 %) todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Järvipelastastajat ry, Parkkinen Eija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi