Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Anttola Karting Ry yleisavustus 2016

MliDno-2015-2052

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttola Karting Ry anoo aluejohtokunnalta tukea yhdistyksen toimintaan. Anttola Karting Ry antaa kaikille mikkeliläisille mahdollisuuden päästä kokeilemaan kartingautolla ajoa. Painotamme toimintaamme erityisesti lasten ajoon, mutta meidän isoja kartingautoja voi ajaa myös aikuiset. Toimimme yhteistyössä Mikkelin UA:n ja maanomistajan kanssa. Tukea yhdistys anoo 1 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta päättää tukea yhdistyksen toimintaa enintään 1 000 eurolla.  

Päätös

Aluejohtokunta päättää myöntää toimintaan 500 euroa yleisavustusta. Yhdistyksen toiminnasta ei käy selville avustuksen käyttökohde.

Tiedoksi

Anttola Karting Ry, Parkkinen Eija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi