Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Vuoden 2015 nuori Anttolalainen

MliDno-2015-1897

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta palkitsee vuoden anttolalaisen nuoren. Palkinnon voi saada merkittävästä kulttuuri- tai liikuntasuorituksesta, esimerkillisyydestä tai muusta palkitsijan hyväksymästä teosta. Palkittava voi vuoden 2015 aikana täyttää enintään 25 vuotta.

Palkinnon saajaa voivat ehdottaa yksityiset henkilöt, järjestö tai koulu. Valitsija voi valita saajan myös ehdotusten ulkopuolelta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Ilmoitus laitetaan 5.10.2015 mennessä Anttolan Sanomiin ja ehdotukset valittavasta nuoresta 30.10.2015 mennessä. Valinta julkaistaan joulukauden avauksessa 11.12.2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden nuori anttolalainen 2015 ehdokkaat tuli ilmoittaa 30.10.2015 mennessä. Valinta julkaistaan joulukauden avauksessa 10.12.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Esitetään kokouksessa ja päätös julkistetaan 10.12.2015 joulun avauksen yhteydessä. Valittu henkilö/ ryhmä palkitaan 250 euron stipendillä.

Päätös

Aluejohtokunta valitsi vuoden 2015 vuoden nuoren/ ryhmän ja se julkistetaan 10.12.2015 joulun avauksen yhteydessä.

Tiedoksi

valitulle, Eija Parkkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi