Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kohdeavustus Pitkälahden Erämiehet ry, yhdistyksen 50-vuotishistoriankirjan teko

MliDno-2016-1739

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Pitkälahden Erämiehet ry hakee tukea aluejohtokunnalta 3.000 euroa seuran 50-vuotishistoriankirjan tekemiseen. Hankkeen kokonaiskustannus on 5.350 euroa,  josta mainostulot 2.350 euroa. Painosmäärä on 500 kappaletta. Kirja on valmis 2016 marraskuussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta ei tue yhdistyksen vuosikirjan tekoa, koska aluejohtokunta ei ole myöntänyt tukea yhdistysten vuosikirja hankkeisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pitkälahden Erämiehet ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi