Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tiedottaminen Anttolan asioista paikallislehden välityksellä

MliDno-2016-444

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan toimesta on aiempina vuosina Anttolan Sanomat lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajille, kaupunginjohtajalle, Rantakylän, Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen kirjastoihin. Yhteensä 23 kpl.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunnan toimesta jatkossakin Anttolan Sanomat lähetetään kaupunginhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajille, kaupunginjohtajalle, Rantakylän, Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen kirjastoihin. Yhteensä 23 kpl.  Aluejohtokunta maksaa Anttolan Sanomien lehtilaskun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anttolan Sanomat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi