Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Anttolan yhtenäiskoulu

MliDno-2016-443

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan yhtenäiskoulun oppilaskunta anoo aluejohtokunnalta tukea seuraaviin kohteisiin;

- Anttolan messut 22.3.2016; luokkien omien yritysten tukeminen (l/lk) pop up-yritysten mahdollistamiseksi, vexrobotics-esittelyn kustantaminen oppilaille - oppilastapahtumin kuljetuskustannuksiin - tukioppilaiden toimintaan ja kouluttamiseen - luokkien leirikoulujen tukemiseen - oppilaskunnan toiminnan tukemiseen.

Tukea haetaan 2 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta hyväksyy anotun avustuksen.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi yhtenäiskoulun oppilaskunnan tulee toimittaa aluejohtokunnalle toteuttamisselvitys vuoden 2016 lopussa.

Tiedoksi

Anttolan yhtenäiskoulu

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi