Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Muut asiat/ Satamasi-Saimaalla matkailujulkaisu/ Uimarannan mäenlaskupaikan korottaminen/ Soutulaitteen hankinta Anttola-talon kuntosalille

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Satamasi-Saimaalla matkailujulkaisu.
Anttolassa on suunnitteilla Satamasi-Saimaalla matkailujulkaisu vuodelle 2016. Asiasta on pyydetty tietoja useilta eri tahoilta (80) ja heistä yli 30 on ilmoittanut kiinnostuksen lähteä mukaan hankkeeseen. Anttolan kirjasto/yhteispalvelun tietoja on ehdotettu liitettäväksi mukaan tulevaan julkaisuun. Kirjaston taholta on ilmoitettu, että heillä ei ole varattuna määrärahoja tällaiseen ilmoitteluun. Kustannus on riippuen ilmoituksen koosta 90 e, 145 e ja 260 e.

2. Anttolan kirkonkylän uimarannan läheisyydessä on mäenlaskuun sovelias pikkumäki, jota on aiempina vuosina korotettu lumivallilla. Ilpo Pylkkänen esitti, että mäen korotukseen hankittaisiin yksi kuorma soraa, jolla mäkeä nostettaisiin riittävästi.

3. Anttola-talon kuntosalille on usealta taholta esitetty, että soutulaite uusitaan. Kaupungin liikuntatoimi on aiemmin ehdottanut siirrettäväksi sinne käytetyn soutulaitteen kaupungin muista kuntosaleista. Tätä toimenpidettä ei kuitenkaan ole vielä tähän mennessä toteutettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

1. Aluejohtokunta on mukana julkaisussa ja osallistuu ilmoitukseen 260 eurolla (koko ¼).

2. Aluejohtokunta kustantaa yhdellä sorakuormalla mäen korotusta. Kustannus on enintään 200 euroa.

3. Aluejohtokunta tukee soutulaitteen hankintaa Anttola-talon kuntosalille enintään 1200 eurolla.

Päätös

1. Hyväksyttiin.

2. Hyväksyttiin.

3. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi