Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Avustushakemus Anttolan VPK:n nuorisotyöhön (lisäpykälä)

MliDno-2015-2609

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan vapaapalokunta anoo tukea aluejohtokunnalta 500 euroa nuoriso-osaston toimintaan. Tukea haetaan varustehankintaan; kypärähuppuihin 300 euroa sekä nuoriso-osaston uintiharjoitteluun Anttolanhovissa 200 euroa. Nuoriso-osaston toiminnassa on tällä hetkellä mukana parikymmentä 8-14 vuoden ikäistä tyttöä ja poikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta päättää myöntää tukea Anttolan vapaapalokunnalle 500 euroa nuorisotoimintaan. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin heti 76 §:n jälkeen.

Tiedoksi

Anttolan VPK, Parkkinen Eija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi