Anttolan aluejohtokunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - MLL Anttolan yhdistys

MliDno-2015-2565

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mannerheimin lastensuojeluliiton Anttolan osasto ry anoo tukea aluejohtokunnalta 300 euroa uudenvuoden tapahtuman järjetelyihin. Tapahtuma pidetään Anttolan satamassa klo 20 alkaen. Tapahtuman järjestelyissä on mukana myös Anttolan VPK ja Anttolan Kone- ja Urheilu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta tukee tapahtumaa 300 eurolla. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Puheenjohtaja muutti esitystään siten, että aluejohtokunta myöntää MLL:n Anttolan yhdistykselle tukea 300 euroa ja aluejohtokunta on mukana omalta osaltaan 200 eurolla.

Puheenjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Titta Korpikallio poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Mannerheimin lastensuojeluliiton Anttolan osasto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi