Anttolan aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pitkälahden erämiehet ry, uuden erämajan kaluston hankinta, kohdeavustus

MliDno-2016-1076

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Pitkälahden erämiehet ry hakee avustusta aluejohtokunnalta 5250 e uuden erämajan kalusteiden hankintaan. Seura on aloittanut uuden erämajan rakennushankkeen vuonna 2015. Erämaja sijaitsee seuran omalla tontilla. Hanke rahoitetaan talkoilla, pankkilainalla ja Leader-rahoituksella. Uusi erämaja valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä, jolloin Pitkälahden erämiehet viettää samalla 50-v juhliaan.

Uusi erämaja tulee palvelemaan alueen kaikkia asukkaita tarjoamalla erinomaiset puitteet kyläläisille ja alueella toimiville yhteisöille. Maja tarjoaa myös hyvät tilat koulutusta ja erilaista kilpailutoimintaa varten. Koska erämaja rahoitetaan suurelta osin Leader-rahoituksella, eivät majan kalusteet kuulu rahoituksen piiriin. Seura on pystynyt hankkimaan osan kalusteista itse, mutta kokous/ juhlatilan kalusteet vaativat vielä seuraavan hankinnan. Pirttikaluston hankinta,  jonka kustannusarvio on 5250 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta ei tue hankintaa tässä vaiheessa. Hakijaa ehdotetaan kääntymään tuen hankinnassa Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunnan puoleen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pitkälahden erämiehet ry / Joel Patrikka

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi