Anttolan aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 MLL Anttolan yhdistys lasten konsertti 4.9.2016, kohdeavustus (lisäpykälä)

MliDno-2016-1478

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

MLL:n Anttolan yhdistys täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Yhdistyksen juhlavuotta juhlistetaan lasten konsertilla 4.9.2016. Esiintyjiksi on varattu TV:stä tutut poliisihahmot Maltti ja Valtti. Konsertti järjestetään Anttolanhovissa, josta MLL on saanut salin käyttöönsä vastineeksi BonHovi-tapahtuman järjestelyihin osallistumisesta. Näin ollen tilakustannuksia ei tule. Mainos- yms. kustannuksia ei ole vielä arvioitu, mutta niistä yhdistys vastaa itse. Pääsymaksuja juhlakonsertissa ei peritä.

Esiintyjäkustannus on 1480 euroa, johon MLL:n Anttolan yhdistys hakee avustusta 800 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta tukee tapahtumaa enintään 800 eurolla todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Titta Korpikallio poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

MLL:n Anttolan yhdistys/ Eveliina Martiskainen-Pöyry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi