Anttolan aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Anttolan asukasyhdistys, Anttolan juhannustapahtuma, kohdeavustus (lisäpykälä)

MliDno-2016-1477

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan Asukasyhdistys järjestää tänä vuonna Anttolan perinteisen Juhannustapahtuman juhannuspäivänä la 25.6.2016 klo 12 - 16. Asukasyhdistys pyrkii säilyttämään tapahtuman suosion ja kehittämään tapahtumaa edelleen. Tapahtuman suunnittelu ja järjestelyt hoidetaan vapaaehtoistyönä.

Itse Juhannustapahtuman ohjelma on elävään musiikkiin painottuva. Pääesiintyjäksi on tulossa helsinkiläinen yhtye Suklaakokki, joka soittaa tilaisuuteen sopivaa kevyttä musiikkia. Tapahtuman alkuun tavoitellaan sopivaa puhujaa.

Asukasyhdistys on päättänyt, ettei se rajallisista omista resursseistaan johtuen voi hoitaa yhtään omia myymäläpaikkoja, vaan vuokraa paikat edelleen mieluiten anttolalaisille yrittäjille ja seuroille/yhdistyksille.

Asukasyhdistys anoo aluejohtokunnalta avustusta esiintyjäkustannusten ja markkinointikustannusten peittämiseksi 1000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta tukee tapahtumaa korvaamalla esiintyjän palkkion enintään 600 eurolla ja lasten pomppulinnaa 100 eurolla todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anttolan Asukasyhdistys ry/ Suvi Salonranta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi