Anttolan aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Anttolan Urheilijat ry, kirjan teko ”Savon rintaman taistelut 1918” kohdeavustus

MliDno-2016-1418

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan Urheilijat hakee aluejohtokunnalta tukea 5000 euroa ”Savon rintaman taistelut vuonna 1918” - kirjan tekemiseen. Kirjan valmistumisaikataulu on 2016- 2017 (2500 e/v). Kustannusarvio on 8000 euroa, myyntitulot n. 3000 euroa. Tarkempi kustannusarvio liitteessä. Kirjan tekijänä on Mikko Laiho.

Etelä-Savon alueella käytiin keväällä 1918 armottoman kovia taisteluja. Suuressa kuvassa Savo jäi sivusuunnaksi tärkeimpien taistelujen keskittyessä Tampereelle ja Viipuriin. Kuitenkin Savon rintaman taisteluilla – erityisesti Mäntyharjussa – oli oma tärkeä merkityksensä. Etelä-Savon taisteluja ei ole liiemmälti kuvattu sotahistoriallisissa yleisteoksissa. Nyt tähän asiaan olisi mahdollista saada korjaus. Asia tulee ajankohtaiseksi vuonna 2018, jolloin tulee kuluneeksi sata vuotta valkoisten ja punaisten yhteenotoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta ei tue hanketta tässä vaiheessa, vaan hakijaa kehoitetaan hakemaan tukea maakunnan muista kulttuuri puolen rahoista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilpo Pylkkänen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Anttolan Urheilijat ry/ Ilpo Pylkkänen, Mikko Laiho

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi