Anttolan aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Anttolan aluejohtokunta kohdeavustus - Mannerheimin Lastensuojeluliitto Anttolan yhdistys

MliDno-2017-2450

Kuvaus

Mannerheimin lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys hakee Anttolan aluejohtokunnalta 300 €:n suuruista kohdeavustusta uudenvuoden ilotulituksen järjestämiseen Anttolan satamassa. Yhdistys järjestää perinteisen uudenvuoden tapahtuman 31.12.2017 klo 20. Lisäksi Anttolan Kone- ja Urheiluliikkeessä on keräyslista, jonka kautta paikalliset voivat halutessaan osallistua ilotulituksen rahoitukseen.

Päätösehdotus

Anttolan aluejohtokunta päättää avustuksesta kokouksessaan.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta päätti myöntää 300 €:n suuruisen kohdeavustuksen Mannerheimin lastensuojeluliiton Anttolan yhdistykselle. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214011, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Merkitään, että Suvi Salonranta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Mannerheimin lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi