Anttolan aluejohtokunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Toripöytien hankkiminen anttolalaisten torimyyjien yhteiskäyttöön

MliDno-2018-2021

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolalaiset torimyyjät ovat tiedustelleet Anttolan aluejohtokunnalta mahdollisuutta tarjota myyjien yhteiskäyttöön toripöytiä, joita voisi varata torimyyntiä ja -tapahtumia varten. Anttolan aluejohtokunnan jäsenet ovat käyneet aiheesta keskustelua epävirallisissa yhteyksissä anttolalaisten kanssa. Selkeä tarve pöydille on havaittu. Anttolan aluejohtokunta on kartoittanut saatavilla olevia toripöytiä ja niiden hankintakustannuksia. Alustavan kartoituksen tuloksena parhaiten tarkoitukseen soveltuvat pöydät ovat puisia ja niissä on pukkijalat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta hankkii tulevia kesiä varten valmiiksi 5 kappaletta koottavia toripöytiä, joiden kustannuksiksi muodostuu noin 50 euroa pöytää kohden. Pöytien käyttö tulee olemaan ilmaista. Pöytien säilytyksestä ja sijainnista päätetään kesäkauden 2019 alkaessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Launonen, Mikkelin kaupungin hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16