Kuulutus Utruselän kiinteistöltä poistettavaksi määrättävästä romusta, Kangasniemi

Kuulutusaika

24.11.2022 - 7.12.2022

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta tulee käsittelemään kiinteistölle Utruselkä, Kangasniemi, RN:o 213-420-3-20, Hännysniementie 99 hylättyjen ajoneuvojen, maatalouskoneiden ja muun romun poistamista kiinteistöltä. Kuuleminen suoritetaan yleistiedoksiantona, koska osa asianosaisista pakoilee todisteellista tiedoksiantoa. Asianosaisiksi katsotaan kiinteistöllä aikaisemmin vuokralla asuneet henkilöt. Lautakunta voi määrätä asianosaiset poistamaan kaikki kiinteistölle hylätty tavara ja toimittamaan se asianmukaiseen paikkaan. Lisäksi lautakunta asettaa määräyksen tehosteeksi teettämisuhkan, jolloin määräyksen laiminlyönnin tapahtuessa viranomainen siivoaa ne pois ja perii kustannukset jälkikäteen toimenpiteeseen velvoitetuilta. Asianosaisilla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa.

Asianosaisten tulee antaa asiasta kirjallinen vastine kahden viikon kuluessa (14 vrk) kuulemisen tiedoksi saamisesta. Mikäli hän ei ole noutanut kirjattua kirjettä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Vastineen voi antaa kirjeenä Mikkelin seudun ympäristöpalveluille osoitteeseen PL 33, 50101 Mikkeli tai sähköpostilla ymparistöpalvelut@mikkeli.fi. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

Kangasniemellä 23.11.2022

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT