Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 6.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Hankintapäätös Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon MBR-prosessiurakkaa koskevassa tarjouskilpailussa

MliDno-2016-474

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohde
 

Hankinnan kohteena on Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon MBR-prosessi, johon kuuluu biologisen puhdistusprosessin kalvosuodatusvaiheen prosessisuunnittelu ja –mitoitus, toiminnallinen suunnittelu sekä täydellinen koneistotoimitus asennettuna putkistoineen ja laitteistoineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

 

Hankintamenettely

                

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 20.2.2017.

 

Tarjouspyyntö

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet tarjoajien noudettavissa hankintayksikön projektipankissa sähköisessä muodossa koko tarjousajan.

 

Hankintayksikkö on julkaissut kaksi (2) hankintaa koskevaa lisäkirjettä tarjousaikana.

 

Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 28.3.2017 klo 14.00.

 

Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä oli määritelty tarjoajien kelpoisuusehdot. Tarjouspyynnössä oli lisäksi määritelty, että kelpoisuusehtojen täyttymisen osoittamiseksi vaaditut selvitykset oli suljettava omaan kirjekuoreensa ja tarjoushintalomake sekä yksikköhintalomake omaan hintakuoreensa.

 

Saadut tarjoukset

 

Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 28.3.2017. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta tarjoajilta:

  •    ARTAS A.S., Artasfin Oy:n muodostama työyhteenliittymä

  •    Aquazone Oy:n ja Solidwater Oy:n muodostama työyhteenliittymä

  •    HyXo Oy

 

Tarjousten avauspöytäkirja on päätöksen liitteenä.

 

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

 

Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin ennen hintakuorien avaamista. Tarjousten tarkastamisessa todettiin että kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

HyXo Oy on ilmoittanut ESPD –lomakkeen kohdassa C, että se olisi rikkonut ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteitaan. Hankintayksikkö on erityisalojen hankintalain 78 §:n nojalla pyytänyt tarjoajalta selvitystä kyseisestä ilmoituksesta. Tarjoaja on ilmoittanut, että kyse on ESPD –lomakkeen täyttämisestä tehdystä virheestä ja että tarjoaja ei ole rikkonut ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteitaan. Hankintayksikkö on harkintavaltansa nojalla katsonut, että kyse ei ole ollut sellaisesta virheestä, joka olisi velvoittanut hankintayksikön sulkemaan tarjouksen tarjouskilpailun ulkopuolelle.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

 

Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sitä täydentävissä lisäkirjeissä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

 

Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten valintaperuste ja vertailu
 

Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut urakoitsija.

 

Tarjousten vertailun lopputulos on seuraava:

 

Tarjoaja

Vertailuhinta (alv 0%)

Aquazone Oy, Solidwater Oy

3 894 655 €

HyXo Oy

4 388 125 €

ARTAS A.S., Artasfin Oy

4 661 141 €

 

Tarjousten vertailuasiakirjat ovat päätösehdotuksen liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta tilaa Metsä-Sairialan jätevesipuhdistamon MBR prosessiurakan kokonaistaloudellisesti edullisimman urakkatarjouksen tehneeltä Aquazone Oy:n ja Solidwater Oy:n muodostamalta työyhteenliittymältä tarjouksen mukaisella hinnalla 3.395.000,00 euroa (alv 0 %). Hankinta maksetaan Vesilaitoksen vuoden 2017-2020 investointimäärärahoista.

Hankintapäätös ei muodosta hankintasopimusta. Hankintasopimus edellyttää erillisen kirjallisen urakkasopimuksen laatimista ja allekirjoittamista. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta
PL 33
50101 MIKKELI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
- 500.000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11)
50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 103 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi