Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Oikaisuvaatimus koskien Mikkelin Vesilaitoksen johtajan päätöstä 28.9.2016 (MliDno-2016-1962)

MliDno-2016-1962

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Restafiesta Oy, jota edustaa Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas, on tehnyt Vesiliikelaitoksen johtokunnalle oikaisuvaatimuksen (Liite)  Vesilaitoksen johtajan päätöksestä § 1/28.9.2016, jolla ei ole korvattu Anttolan ravintola Poijussa 16.8.2016 tapahtuneesta viemäritulvasta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Restafiesta Oy:llä on muutoksenhakuoikeus päätökseen ja oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan puitteissa.

Oikaisuvaatimuksessaan Restafiesta Oy on vedonnut seuraaviin seikkoihin:

  • Mikkelin kaupungilla ja sitä kautta Mikkelin Vesiliikelaitoksella on pitänyt olla tietoisuus rakennuksen virheellisestä (padotuskorkeuden alapuolella olevasta) lattiakaivon viemäröintiasennuksesta ja siitä informoimatta jättämisestä.Tässä on oikaisuvaatimuksen tekijä katsonut Mikkelin Vesiliikelaitoksen laiminlyöneen lojaliteettivelvollisuutensa.

  • Mikkelin Vesiliikelaitoksen vahingonkorvausvastuuseen ei tule soveltaa vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohtia 3.2 ja 8.2, koska ne ovat Restafiesta Oy:n kannalta yllättäviä ja ankaria sekä niiden soveltamien olisi varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n mukaiseen kohtuuttomuuteen.

Tiivistelmä selvityksestä

Vuonna 2003 kiinteistö ja rakennukset ovat olleet kaupungin vuokraamia. Vuokralainen on tuolloin vaatinut Mikkelin kaupungilta vahingonkorvausta vuokrasopimuksen nojalla. Korvausvaatimus on käsitelty kokonaan liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain säännöksiin perustuen. Mikkelin Vesiliikelaitoksen käytännön toimet vuonna 2003 ovat kohdistuneet runkoviemärin tukoksen avaamiseen. Asiaa selvitettäessä ei ole ilmennyt, että vuonna 2003 olisi tarkastettu kiinteistön viemärin korkeusasemaa miltään muilta osin kuin viemärin liitoskorkeus runkoviemäriin. Tämän on todettu olevan kunnossa.

Mikkelin Vesiliikelaitos on mitannut ravintola Poijun rakennuksen viemärin korkeusaseman 16.8.2016 sattuneen vahingon jälkeen. Tätä ajankohtaa ennen Mikkelin Vesiliikelaitoksella ei ole ollut tietoa siitä, että Ravintola Poijun viemäri on ollut vastoin liittymäsopimusta ja rakentamismääräyskokoelman määräyksiä padotuskorkeuden alapuolella. Kun tätä seikkaa ei ole selvitetty myöskään vuonna 2003, ei Vesiliikelaitoksella ole ollut eikä pitänytkään olla tietoa asiasta. Vesiliikelaitos ei siis ole edes teoriassa voinut informoida Restafiesta Oy:tä seikasta, josta sillä ei ole ollut tietoa. Kiinteistön viemärilaitteet ovat kiinteistön omistajan vastuulla.

Lojaliteettivaatimusten on katsottu perustavan velvollisuuksia muun muassa tietynlaisten huomautusten tekemiseen ja pidättyvyyteen toisen kannalta ankarien oikeuskeinojen käyttämisessä. Lojaliteetin vaatimuksena on pidetty sitä, että toinen sopimuspuoli ei pyri opportunisesti hyötymään toisen kustannuksella jonkin yllättävän tilanteen sattuessa. Restafiesta Oy:n ja Mikkelin Vesiliikelaitoksen välisessä sopimuksessa ei ole kyse siitä, että Vesiliikelaitos olisi pyrkinyt hyötymään Restafiesta Oy:n kustannuksella. Vesiliikelaitos ei ole myöskään missään tapauksessa kunnossapitovastuussa Restafiesta Oy:n kiinteistön viemärilaitteista tai -kalusteista. Mikäli lojaliteettivelvollisuuden katsottaisiin olevan olemassa ja sen edellyttämä Vesiliikelaitoksen tietoisuus väitetystä tosiseikasta olisi olemassa, aiheuttaisi lojaliteettivaatimuksen tunnustaminen vaaranvastuun Vesiliikelaitokselle sellaisista rakenteista, joiden kunnossapitovastuu ei ole sillä millään rakentamista ja sopimusta koskevalla oikeusperusteella. Vesiliikelaitos joutuisi varsin hallitsemattomaan tilaan, jos kaikki kiinteistöjen omistajien riskialttiit rakenteet ja kalusteet katsottaisiin tuovan lojaliteettivaatimuksen perusteella vahingonkorvausvelvollisuuden piiriin, mikäli Vesiliikelaitoksella tai kaupungilla olisi tieto niissä olevista virheistä.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot ovat ns. vakiosopimusehtoja. Toimitusehdot ovat Vesilaitosyhdistyksen ja kuluttajajärjestöjen yhdessä tekemät. Ne ovat laajalti käytössä ja molempien sopijaosapuolten intressit on pyritty määrittelemään tasapainoon tavoitteena mahdollisimman luotettava ja häiriötön vesihuoltolaitospalelujen tuottaminen käyttäjille. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot annetaan sopijaosapuolelle aina tehtäessä sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä.

Resatfiesta Oy:n oikaisuvaatimus viittaa kohtuullistamisperusteen soveltamiseen erityisesti sen vuoksi, että Restafiesta Oy ei ole joko perehtynyt näihin sopimusehtoihin tai ei ole ymmärtänyt niiden merkitystä hankkimansa kiinteistön kannalta siitä syystä, että hänellä ei ole ollut tietoisuutta rakennuksen viemärin todellisesta korkeusasemasta. Tämän kohtuullistamisperusteen hyväksyminen johtaisi sopimustasapainon järkkymiseen Mikkelin Vesiliikelaitoksen kannalta. Lain säännöksen mukaan kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Vesiliikelaitoksen selvitys kokonaisuudessaan liitteenä (LIITE).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani,korhonen@user.fi

Merkitään, että vesilaitoksen johtaja  Reijo Turkki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hylätä Restafiesta Oy:n oikaisuvaatimuksen, koska siinä ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa vesilaitoksen johtajan päätöstä § 1/ 28.9.2016.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, kaupunginhallitus, vesilaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.