Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Markkinaoikeus 658/16, Mikkelin kaupunki - jätevedenpuhdistamon rakennusurakka – julkinen hankinta- hankintamenettelyn keskeyttäminen

MliDno-2016-474

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

HANKINTAPÄÄTÖS METSÄ-SAIRILAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON MBR-PROSESSIURAKKAA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

Hankinnan kohde, kokonaishinta ja sopimuskausi

Hankinnan kohteena on jätevedenpuhdistamon MBR-prosessi, johon kuuluu biologisen prosessin ja kalvosuodatusyksiköiden prosessisuunnittelu ja –mitoitus, toiminnallinen suunnittelu sekä täydellinen koneistotoimitus asennettuna putkistoineen, laitteistoineen ja ohjausjärjestelmineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettely     

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 2.12.2015.

Hankintaa koskeva korjausilmoitus julkaistiin www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 13.1.2016.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet tarjoajien noudettavissa hankintayksikön projektipankissa sähköisessä muodossa koko tarjousajan.

Hankintayksikkö on julkaissut kolme (3) hankintaa koskevaa lisäkirjettä tarjousaikana.

Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 1.2.2016 klo 14.00. Korjausilmoituksella tarjousaikaa jatkettiin kahdella (2) viikolla. Määräaika tarjousten jättämiselle on ollut 15.2.2016 klo 14.00.

Saadut tarjoukset

Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 15.2.2016. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta tarjoajilta:

  • ARTAS A.S., Artasfin Oy:n ja LC Partnersin muodostama konsortio (jäljempänä ”Artas/konsortio”)

  • ECONET Oy

  • HyXo Oy

Tarjousten avauspöytäkirja on päätöksen liitteenä.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että Artas/konsortio ei täyttänyt tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Tämän vuoksi Artas/konsortio suljettiin tarjouskilpailun ulkopuolelle. Artas/konsortiolle toimitetaan kirje, jossa perustellaan ratkaisu yksityiskohtaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sitä täydentävissä lisäkirjeissä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että Econet Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi se suljettiin tarjouskilpailusta. Econet Oy:lle lähetetään erillinen kirje, jossa hylkäämisen syyt perustellaan yksityiskohtaisesti.

Hankinnan keskeyttäminen

Erityisalojen hankintalain 349/2007 58a §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä 58 §:ssä säädetään hankintaa koskevasta päätöksestä.

Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että kaikki tarjoukset ylittävät ennalta määritellyn budjetin.

Hankinnan kustannusarvio on ollut n. 5,1 miljoonaa euroa (alv 0%), joka on todettu 20.5.2015 laaditussa kustannusarvioerittelyssä (Liite 2).  Kustannusarvion yhteenveto on käsitelty 25.6.2015 hyväksytyn puhdistamon hankesuunnitelman yhteydessä Mikkelin Vesilaitoksen johtokunnassa ja on tuon kokouksen pöytäkirjan liitteenä. Kustannusarvion yhteenvedosta käy ilmi, että koko puhdistamon koneistoteknisten töiden kustannusarvio on ollut yhteensä 7,2 miljoonaa euroa, ja MBR-prosessiurakkaan sisältyvät komponentit ja instrumentit muodostavat tästä vain osan. Hankinnan kustannusarvio 5,1 miljoonaa euroa (alv 0 %) koostuu MBR-moduuleista ja laitteista n. 4,8 miljoonaa euroa  ja MBR-prosessiurakkaan sisältyvistä instrumenteista, joiden osuus kustannusarviosta on 0,30 miljoonaa euroa.

Tarjouskilpailussa on saatu yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous HyXo Oy:ltä. HyXo Oy:n tarjous ylittää olennaisesti hankkeeseen budjetoidut varat. Koska hankintayksikkö on saanut ainoastaan yhden hyväksyttävän tarjouksen, ja tämä tarjous ylittää olennaisesti hankkeeseen budjetoidut varat, on hankintayksiköllä todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankintalain esitöiden (HE 182/2010) mukaan tulkintaohjeena voidaan pitää, että hankinnan keskeyttämistilanteessa asianosaisen tiedonsaanti-intressi ei koske kilpailevia tarjouksia, vaan hankintayksikön keskeyttämispäätöstä ja sen perusteluita. Näin ollen erityisesti tarjousasiakirjat voidaan pitää salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (612/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua hankinnasta.

Koska hankinta tullaan kilpailuttamaan uudelleen, on tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta mahdollisessa tulevassa kilpailutuksessa perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa, kunnes hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt jättää hankinnan toteuttamatta tarjouskilpailuna.

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää sulkea Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon MBR-prosessiurakkaa koskevasta tarjouskilpailusta ARTAS A.S., Artasfin Oy:n ja LC Partnersin sekä ECONET Oy tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hylätä Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon MBR-prosessiurakkaa koskevan HyXo Oy:n tarjouksen ylihintaisena. 

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon MBR-prosessiurakkaa koskevaan tarjouspyyntöön ei saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta. Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää keskeyttää Metsä- Sairilan jätevedenpuhdistamon MBR-prosessiurakkaa koskevan hankintamenettelyn.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Markkinaoikeus varaa hankintayksikölle tilaisuuden vastineen antamiseen oheisen valituksen johdosta.

Vastineessa pyydetään lisäksi selvittämään:

- hankinnan ennakoitu arvonlisäverollinen kokonaisarvo sinä ajankohtana, jolloin hankintailmoitus on toimitettu julkaistavaksi tai hankintamenettely on muutoin aloitettu

- hankinnan sopimuskausi

- milloin ja miten hankintapäätös on annettu tiedoksi valittajalle ja mitkä asiakirjat tiedoksianto on käsittänyt

- onko hankintasopimus jo allekirjoitettu tai hankintapäätös muutoin pantu täytäntöön.

Vastineessa pyydetään liittämään jäljennös kaikista asiaan oleellisesti vaikuttavista asiakirjoista, joita ovat ainakin seuraavat asiakirjat liitteineen:

- hankinnasta julkaistut hankintailmoitukset tai selvitykset siitä, miksi hankintailmoitus ei ole julkaistu (julkisista hankinnoista annettu valtioneuvoston asetus (614/2007/ 2 ja 3 luku)

- tarjouspyyntö

- saadut tarjoukset

- tarjousvertailu

- hankintapäätös

- hankintasopimus (mikäli jo allekirjoitettu)

 

Vastine pyydetään toimittamaan viimeistään 25.4.2016, ja siinä pyydetään mainitsemaan yllä oleva asian diaarinumero.

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Mikkelin Vesiliikelaitos hyväksyy liitteenä olevan vastineen lähetettäväksi Markkinaoikeudelle.

Mikkelin Vesiliikelaitos valtuuttaa OTK, luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja Sanna Suvanto /Ramboll Finland Oy toimimaan asiassa Mikkelin Vesiliikelaitoksen asiamiehenä, allekirjoittamaan vastine ja ottamaan vastaan asiaan liittyviä tiedoksiantoja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin vesiliikelaitoksen johtokunta on 22.3.2016 tekemällään päätöksellä § 13 sulkenut Econet Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Econet Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa vesiliikelaitoksen johtokunnan tekemän päätöksen ja velvoittaa johtokuntaa korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi Econet Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn. Econet Oy on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa vesiliikelaitoksen korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.700 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteluissaan Econet Oy toteaa mm. että vesiliikelaitos on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja keskeyttäessään hankintamenettelyn. Lisäksi vesiliikelaitos olisi virheellisesti katsonut, että valittajan tarjouksesta on puuttunut hankintailmoituksessa edellytetty instrumentointi ja ettei Econet Oy olisi antanut tyydyttävää selitystä sanotun puutteen syistä.

Markkinaoikeuden päätös

Markkinaoikeus on antanut päätöksen asiassa 18.11.2016. Markkinaoikeus katsoo päätöksessään, että vesiliikelaitoksen johtokunta ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan Econet Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta esittämällään perusteella. Vesilaitos on saanut hankinnassa vain yhden tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, jonka se on lisäksi todennut olennaisesti ylittävän hankintaan varatut varat. Markkinaoikeus katsoo, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut todellinen ja perusteltu syy ja että vesiliikelaitoksen johtokunta on näin ollen esittämillään perusteilla voinut keskeyttää hankinnan.

Vesiliikelaitoksen johtokunta ei ole menetellyt hankinnassaan Econet Oy:n esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Econet Oy:n valitus on näin ollen hylättävä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen Econet Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Econet Oy on velvoitettava korvaamaan Mikkelin kaupungin määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Econet Oy:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Econet Oy:n korvaamaan Mikkelin kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.646 eurolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitos tyytyy Markkinaoikeuden päätökseen Dnro 2016/218.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vesilaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.