Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019

MliDno-2015-1926

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion v. 2016 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen, jossa tulee soveltuvin osin huomioida kaupungin strategiset tavoitteet. Liikelaitoksia sitovina tavoitteina on esitetty liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta.

Vesilaitoksen toiminnasta, toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä palvelutuotannon kehittämiseksi sekä henkilöstösuunnitelma, tunnusluvut ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 8.6.2015 vuoden 2016 talousarvioraamia ja taloussuunnitelmaa 2017-2019. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 338 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 11 058 000 euroa ja kulut 4 498 000 euroa.

Kuluvan vuoden elokuun tilinpäätösennusteen perusteella vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 086 000 euroa. Ennusteen mukaan vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 4 763 659 euroa ja netoksi 6 322 341 euroa.

 

Talousarvion 2016 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Vedenmyynnin oletetaan  lievästi alenevan vuoden 2015 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 11 200 euroa.
  • Käyttökuluiksi muodostuu 5 038 000 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 6 162 000 euroa.
  • Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Ristiinan ja Anttolan verkostosaneerauksiin, Tuulastien saneeraukseen sekä verkostolaajennuksiin Kattilansillan kaava-alueella, asuntomessualueella ja Kalevankankaantien alueella. Laitosinvestoinnit kohdistuvat Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 3 165 000 euroa. Puhdistamohankkeen investointiin varataan 3 000 000 euroa.
  • Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,10 euroa/m3. Perusmaksuja ja palvelumaksua korotetaan 3 %.

 

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku sekä yleisen kustannustason nousu. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Vesilaitos saavuttaa taksaa 3 % korottamalla kehyksen mukaisen toimintakatteen. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 2 762 000 euroa.   Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 18 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,6 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi.

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä on 3 165 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 3 000 000 euroa.

(LIITE)

Laitosinvestointien loppusumma on 1 635 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Hanhikankaan vesilaitoksen saneeraus- ja laajennustöihin 500 000 euroa.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 530 000 euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin.

 

Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

 

Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä.

(LIITE).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, talousarviosuunnitelman ja investotiohjelman vuodelle 2016. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteessä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesilaitos, talouspalvelut, kaupunginhallitus, tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.