Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden kilpailutus - ennakkomateriaali

MliDno-2020-742

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila-kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen yhteyteen.

Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Jätevedenpuhdistuksen edelläkävijänä voimme olla turvaamassa lähivesiemme ja koko Saimaan hyvää vedenlaatua jatkossakin.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019, että vesiliikelaitos voi käynnistää yhteistyömallin (operointipalveluiden sekä public-private-partnership -kumppanin kilpailutuksen valmistelun (§ 532 Kehittämisalusta EcoSairila, yhteistyömallin luominen sinisen biotalouden osaamiskeskukselle (lisäpykälä)).

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Ramboll Finland Oy ja Mikkelin Vesilaitos ovat yhteistyössä valmistelleet jätevedenpuhdistamon operointi- ja kunnossapitopalvelujen kilpailuttamista joulukuusta 2019 lähtien, 16.12.2019 kaupunginhallituksen hyväksymän esityksen mukaisesti.

Hankinnan valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kaupunkia ja vesilaitosta sitova hankintamenettely voidaan käynnistää. Esitetään, että Mikkeli käynnistää hankintamenettelyn sellaisen ppp-mallin kilpailuttamiseksi, jossa haetaan kaupungille tehokkaita jätevedenpuhdistamon operointipalveluita tuottavaa sekä puhdistamon testaus- ja kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden liiketoiminnan syntymistä edistävää kumppaniyritystä. Hankinnan kohteena ovat operointipalveluiden osalta Mikkelin uuden MBR-teknologiaan perustuvan vedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden sekä pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalvelut.

Kohteet: Metsä-Sairilan, Ristiinan, Suomenniemen, Haukivuoren ja Anttolan jätevedenpuhdistamot sekä Kenkäveronniemen keskuspumppaamo.

Tarjouspyyntö ja sen liiteasiakirjat tuodaan vielä ennen julkaisemista kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Myös hankintapäätös tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa Mikkelin Vesilaitoksen käynnistämään hankintamenettelyn yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden ja pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalveluista sekä kehittämiskumppanin valinnasta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että EU-hankintailmoitus, erityisalat OSALLISTUMISPYYNTÖ 292412 lisätään seuraava lause: Sopimus sisältää nykyisten vedenpuhdistamojen, aluevesilaitosten sekä pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalveluiden Mikkelin kaupungin henkilöstön liikkeenluovutuksen uuden operointi- ja kunnossapitopalvelut  tuottavan toimijan palvelukseen kahden vuoden liikkeenluovutuksella, niiltä osin kuin työtehtävä siirtyy uuden toimijan tehtäväksi.

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin muutosesitys.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkitään, että Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.