Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Oikaisuvaatimus koskien Mikkelin Vesilaitoksen johtajan päätöstä 1.10.2018 (MliDno 2018-1118)

MliDno-2018-1118

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto-osakeyhtiö on jättänyt Vesiliikelaitoksen johtokunnalle oikaisuvaatimuksen (LIITE) Vesilaitoksen johtajan päätöksestä § 1/1.10.2018, jolla ei ole korvattu asunto-osakeyhtiön tonttijohdon uusimisesta aiheutuneita kustannuksia. Asunto-osakeyhtiöllä on muutoksenhakuoikeus päätökseen ja oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan puitteissa.

Oikaisuvaatimustaan asunto-osakeyhtiö on perustellut seuraavasti:

  • vesilaitoksen johto on antanut harhaanjohtavaa kuvaa tukkeuman synnystä liittymän tonttivesijohtoon
  • liittymälle halutaan sysätä vastuu löytää itse kadulta liittymäkohta, kun sen paikannusta puhelimitse kysyttiin
  • väite että vesilaitokselle ei tullut ilmoitusta runkoputken korjauksen päätyttyä on väärä. Liittymästä Pusa soitti päivystykseen useita kertoja, kun vedenpaine ei palautunut entiselle tasolle
  • vasta 12.12 vesilaitos ryhtyi toimenpiteisiin vedentulon palauttamiseksi. Niistä seurasi tonttivesijohdon lopullinen tukkeutuminen
  • ei ole sattumaa, että Vesilaitoksen korjaustoimenpiteet Jääkärinkadun ja Snelmanninkadun risteyksessä ja Asunto Oy:n ongelmat olisivat erillisiä asioita. Jälkimmäiset olivat seurausta korjaustoimista. Se on päivänselvää.

 

Lisäksi asunto-osakeyhtiö tiedustelee mm. eikö Vesilaitos noudata kunnallishallinnon periaatteita, koska 15.5.2018 johtokunnalle osoitettua vaatimusta ei viety johtokunnalle, vaan vesilaitoksen johtaja teki päätöksen yksin. 

Vesilaitoksen vastine

Sen lisäksi mitä vesilaitoksen johtajan päätöksessä on asiasta esitetty, Vesilaitos toteaa oikaisuvaatimuksesta seuraavaa.

Vesilaitoksen johtajan päätöksessä keskeistä on että tonttijohdon uusimistarve johtui liittyjän vastuulla olevan tonttivesijohdon vuodosta eikä vesilaitoksen runkovesijohdon vauriosta Jääkärinkadulla tai tonttivesijohdon tukkeutumisesta. Vesilaitoksen johto on koko ajan esittänyt kantanaan että tonttijohdon korjaustarve johtui vuotavasta tonttivesijohdosta eikä tonttijohdon tukkeutumisesta, kuten korvausvaatimuksessa esitetään. Vesilaitos ei ole antanut harhaanjohtavaa kuvaa tukkeuman synnystä liittymän tonttivesijohtoon. Päinvastoin, vesilaitoksen johtaja toteaa päätöksessään, että tonttijohto oli sisäpuolelta sakkautunut mutta ei tukkeutunut.

Vesilaitos ei ole esittänyt väitettä etteikö kiinteistöltä olisi tullut ilmoituksia Vesilaitokselle. Vesilaitoksen päivystykseen on tullut puhelimitse ilmoitus (Pusa) 9.12.2017, jonka mukaan ao. kiinteistöllä olevan kerrostalon lämmönjakohuoneen lattialle nousee vettä. Vesilaitoksen päivystäjä on käynyt kohteessa toteamassa tilanteen. Tässä yhteydessä ei todettu tarvetta Vesilaitoksen toimenpiteisiin kiinteistöllä. Taloyhtiö ilmoitti Vesilaitokselle paineongelmasta 11.12. ja 12.12., jolloin todettiin vedentulon jatkuvan kellariin ja kiinteistön tonttivesijohto suljettiin. Vesilaitos on ottanut vastaan puheluita ja käynyt kiinteistöllä 9.12.2017. Varsinaisiin toimenpiteisiin kiinteistön vedensaannin turvaamiseksi ja vesivuodon tukkimiseksi (huuhtelu, väliaikainen vedensyöttö palopostista ja tonttivesijohdon sulkeminen) Vesilaitos ryhtyi 12.12.2017.

Vesihuoltolain 13 § 1 mom. nojalla vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan asti. Kiinteistön vesihuoltolaitteistolla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön vesijohtoja ja viemäreitä tarvikkeineen ja laitteineen. Näin ollen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on lakiin perustuva selvilläolovelvollisuus ja vastuu omistamiensa vesihuoltolaitteiden sijainnista eikä vastuu ole Vesilaitoksen. 

Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintasäännössä 15.9.2017, 3 § VESILAITOKSEN JOHTAJAN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA todetaan seuraavaa:

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, vesilaitoksen johtaja päättää laitoksen osalta seuraavista asioista:

6) vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on korvausvelvollinen ja korvaussumma on alle 50.000 euroa 

Toimintasäännön mukaan ratkaisuvalta asiassa kuului Vesilaitoksen johtajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hylätä asunto-osakeyhtiön oikaisuvaatimuksen, koska siinä ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa vesilaitoksen johtajan päätöstä § 1/ 1.10.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen liite sisältää arkaluontoisia henkilötietoja, eikä sitä julkaista kaupungin tietoverkossa (www.mikkeli.fi),. Liite on saatavilla Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Merkitään, että Anne Korhola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.40.

Tiedoksi

Asianosainen, Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.


Huomioitavaa muutoksenhausta vahingonkorvausvaatimusta koskevaan päätökseen

Hallinto-oikeus tutkii tehdyn valituksen käytännössä vain toimivaltakysymysten ja menettelyvirheiden osalta. Hallinto-oikeus ei ota kantaa kunnan korvausvelvollisuuteen, vaan ratkaisu vahingonkorvausvelvollisuuteen täytyy hakea paikalliselta käräjäoikeudelta (Etelä-Savon käräjäoikeus) siviilioikeudellisella kanteella.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta:

Postiosoite: PL 33, 50101 MIKKELI
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero (vaihde): 015 1941
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 16.00.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Käsitellyt asiat