Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Vesiliikelaitoksen puheenjohtajan toimituspalkkio (lisäpykälä)

MliDno-2018-2589

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 168 §:n mukaan luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion, jollei kaupunginhallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä.

Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja on osallistunut neljä kertaa puhdistamohankkeen tarjousasiakirjojen avaustilaisuuksiin johtokunnan edustajana ja valvontatehtävässä investoinnin suuruudesta johtuen, jonka vuoksi hänelle olisi kohtuullista maksaa hallintosäännön mukainen toimituspalkkio. Lisäksi puheenjohtaja on osallistunut urakkasopimusten allekirjoitustilaisuuksiin, joista ei maksaa erillistä korvausta vaan niissä tilaisuuksissa edustaminen katsotaan sisältyvän puheenjohtajan vuosipalkkioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää, että Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja nimitetään valvomaan Vesilaitoksen etua puhdistamohankkeeseen sisältyvissä kokouksissa ja puheenjohtajalle maksetaan hallintosäännön mukainen toimituspalkkio kokouksiin osallistumisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Tapani Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen (johtokunnan puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Anne Korhola toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkitään, että Markku Aholainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Asianosainen, Kaupunginhallitus, Saita Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 MIKKELI