Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2023

MliDno-2018-1939

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2023 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2019 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta.

Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioida kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. 

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen 27.8.2018 § 308  hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 790 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 12 280 000 euroa ja kulut 5 490 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 978 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 110 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 460 000 euroa ja netoksi 6 628 000 euroa.

Talousarvion 2019 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2018 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 280 000 euroa.
  • Käyttökuluiksi muodostuu 5 490 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 790 000 euroa.
  • Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 700 000 euroa.
  • Puhdistamohankkeen pääurakkaan ja tulopumppaamourakkaan varataan 15 000 000 euroa.
  • Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,36 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksuja korotetaan 3 %.

 

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 18 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 140 000 euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 33. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE).
Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 2 700 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 15 000 000 euroa. (LIITE)


Laitosinvestointien loppusumma on 650 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitososan saneeraukseen, tiedonsiirtoverkkojen päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen. Verkostoinvestointien loppusumma on 2 050 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan VT5 hankkeelle sekä Peitsarin ja Lehmuskylän alueen verkostorakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 1 400 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin.
 
Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.
 
Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä.
(LIITE).

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2019. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.
Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat  vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen enimmäishinnan korottamista siten, että hankkeen rakennuskustannusarvio on arvonlisäverottomana hintana 58 000 000 euroa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio  ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja –suunnitelasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja –suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi-, ja rahoitusosa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarvio viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2019-2023.  

Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000 euroa, vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 33 sekä liikeylijäämä 3 140 000 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä.

Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä.

Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle 2019. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupungin talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy, Tilintarkastaja, Vesilaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.