Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2023

MliDno-2018-1939

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2023 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2019 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta.

Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioida kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. 

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen 27.8.2018 § 308  hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 790 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 12 280 000 euroa ja kulut 5 490 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 978 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 110 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 460 000 euroa ja netoksi 6 628 000 euroa.

Talousarvion 2019 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2018 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 280 000 euroa.
  • Käyttökuluiksi muodostuu 5 490 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 790 000 euroa.
  • Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 700 000 euroa.
  • Puhdistamohankkeen pääurakkaan ja tulopumppaamourakkaan varataan 15 000 000 euroa.
  • Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,36 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksuja korotetaan 3 %.

 

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 18 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 140 000 euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 33. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE).
Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 2 700 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 15 000 000 euroa. (LIITE)


Laitosinvestointien loppusumma on 650 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitososan saneeraukseen, tiedonsiirtoverkkojen päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen. Verkostoinvestointien loppusumma on 2 050 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan VT5 hankkeelle sekä Peitsarin ja Lehmuskylän alueen verkostorakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 1 400 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin.
 
Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.
 
Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä.
(LIITE).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2019. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.
Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat  vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen enimmäishinnan korottamista siten, että hankkeen rakennuskustannusarvio on arvonlisäverottomana hintana 58 000 000 euroa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.