Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Metsä-Sairila jätevesipuhdistamo, Vuorovaikutussuunnitelma

MliDno-2016-2210

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamohankkeelle on laadittu vuorovaikutussuunnitelma, jonka pe-riaatteet on kuvattu liitteenä olevassa dokumentissa (LIITE). Vuorovaikutussuunnitelma toimii suunnittelu-hankkeen vuorovaikutuksen ja tiedottamisen sisäisen organisoinnin sekä sidosryhmille suunnattavien toimenpiteiden suunnittelun tukena. Jotta viestintä ja vuorovaikutus hankkeesta olisivat eri toimijoista (vesilaitos, suunnittelukonsultit, urakoitsijat ja muut mahdolliset tahot) riippumatta selkeää ja helposti lähestyttävää, viestinnän ja vuorovaikutuksen tulee muodostaa kokonaisuus ja toimijoilla olla yhteinen näkemys käytännön vuorovaikutustoimista ja halu sitoutua yhteisiin periaatteisiin. Suunnitelmaan sisältyvän sidosryhmäkartoituksen avulla pyritään varmistamaan, että kaikki olennaiset tahot otetaan huomioon ja niiden riittävä tiedonsaanti varmistetaan. Graafisissa materiaaleissa noudatetaan Mikkelin kaupungin viestintäohjeita ja graafista ohjeistusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy vuorovaikutussuunnitelmassa esitetyt viestintäperiaatteet noudatettavaksi Mestä-Sairilan puhdistamohankkeessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, kaupunginhallitus, vesilaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.