Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Hankintapäätös "Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon johtolinjaurakka JLU1"

MliDno-2016-1840

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohanke sisältää siirtoviemärilinjan rakentamisen Kenkäveroniemestä Metsä-Sairilaan. Osana siirtoviemärin rakentamista kilpailutetaan Johtolinjaurakka 1, jossa rakennetaan siirtoviemärit maaosuudelle Kenkäveronniemen puhdistamo- Savilahden ranta. Linjaosuuden pituus on 410 m. Johtolinjauraka 1:n kilpailutus aloitetaan syyskuussa 2016.

Urakkaa sisältyy muovisen paineviemärin 2*630 mm rakentaminen sekä suuntaporaamalla että avokaivantoon asentamalla, putkilinjan painopenger- ja perustamistyöt, putkikanaalin kaivu- ja täyttötyöt sekä vesijohdon asentaminen suuntaporaamalla.   

Valittuna urakkamuotona on kokonaishintaurakka, jossa valittu urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana

Hankintamenettelynä on avoin menettely, jossa tarjoajien soveltuvuudelle asetetaan lainsäädännön edellyttämät ja töiden vaativuutta sekä hankkeen laajuutta vastaavat kriteerit. Kustannusarvio nyt hankittavalle työkokonaisuudelle on noin 800 000 euroa. Urakoitsijan valintaperusteena tullaan käyttämään halvinta urakkahintaa.

 

Työt kohteessa on suunniteltu alkavaksi lokakuun lopussa 2016 ja ne valmistuvat kesäkuussa 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohde, kokonaishinta
 

Hankinta koskee Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon johtolinjaurakkaa JLU1. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinnan kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on arvioitu olevan 800 000 €. Valmistelevien töiden urakka on osa Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon hankintaa. Puhdistamon rakennuskustannukset ylittävät ”Erityisalojen hankintalaissa” rakennusurakoille asetetun kynnysarvon.

 

 Hankintamenettely

             

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 5.9.2016.

 

    Tarjouspyyntö

 

Tarjouspyyntöaineisto oli noudettavissa tilaajan projektipankista. Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 17.10.2016 klo. 13.00.

 

    Saadut tarjoukset ja lisäselvitykset

 

Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 18.10.2016 (liite). Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Kreate Oy:ltä, Maamerkki Infra Oy:ltä, Lemminkäinen Infra Oy:ltä, YIT Kuntatekniikka Oy:ltä, Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:ltä ja Savo Karjalan Vesihuolto Oy:ltä.

 

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi

Tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyyntökirjeessä ja urakkaohjelmassa. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että YIT Kuntatekniikka Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi se suljettiin tarjouskilpailusta. YIT Kuntatekniikka Oy:lle lähetetään erillinen kirje, jossa hylkäämisen syyt perustellaan yksityiskohtaisesti. Muut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun.

 

 Tarjousten vertailu
 

Tarjousten hintavertailun lopputulos on seuraava:

Tarjoaja

Hinta

Kreate Oy

497 000,00 €

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy

539 000,00 €

Savo Karjalan Vesihuolto Oy

544 500,00 €

Maamerkki Infra Oy

619 800,00 €

Lemminkäinen Infra Oy

625 825,00 €

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää sulkea Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon johtolinjaurakkaa JLU1 koskevasta tarjouskilpailusta YIT Kuntatekniikka Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

 

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää tilata Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon johtolinjaurakan JLU1 halvimman urakkatarjouksen tehneeltä Kreate Oy:ltä hintaan 497 000,00 euroa (alv 0 %). Hankinta maksetaan Vesilaitoksen vuoden 2016-2017 investointimäärärahoista.

 

Hankintapäätös ei muodosta hankintasopimusta. Hankintasopimus edellyttää erillisen kirjallisen urakkasopimuksen laatimista ja allekirjoittamista. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, kaupunginhallitus, vesilaitos

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.

a) Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla. Taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi.
b) Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankitaL 9a § 3 mom.).

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta
PL 278 (Mannerheimintie 1)
50101 MIKKELI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 30.000 € tavarat ja palvelut
- 100.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta
PL 278 (Mannerheimintie 1)
50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi