Vanhusneuvosto, kokous 26.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vanhusneuvoston toimintasääntö (lisäpykälä)

MliDno-2017-647

Kuvaus

Vanhusneuvosto keskusteli ja linjasi oman esityksensä vanhusneuvoston toimintasäännöksi. Pykälässä 3 oli kaksi vaihtoehtoa, joista valittiin vanhusneuvoston esitys.

Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntöesitys

1 §
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto on Mikkelin kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelin.

2 §
Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston tarkoituksena on:

  1. parantaa ikäihmisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa
  2. edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
  3. seurata ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
  4. vaikuttaa ympäristön ja asuinalueiden suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja kaupunkiympäristö soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
  5. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille antamat tehtävät.

3 §
Vaihtoehto 1:

Vanhusneuvostoon kuuluu kaksitoista (12) neljäksi (4) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää kaupungissa toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen esityksestä yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä yhden (1) edustajan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnasta, kaupunkiympäristölautakunnasta ja kaupunginhallituksesta sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Vaihtoehto 2:

Vanhusneuvostoon kuuluu yhdeksän (9) neljäksi (4) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää kaupungissa toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen esityksestä yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhusneuvosto nimeää edustajat (1) hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan, (1) kaupunkiympäristölautakuntaan ja (1) kaupunginvaltuustoon ja kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

4 §
Vanhusneuvoston sihteerin nimeää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

5 §
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.

Päätösehdotus

Päätetään vanhusneuvoston esitys toimintasäännöksi.

Päätös

Toimintasääntöesityksen pykälästä 3 päätettiin esittää vaihtoehto 2 mukaista esitystä toimintasääntöön. Muilta osin toimintasääntöesitys hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.