Vanhusneuvosto, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Terveiset lautakunnista ja evästykset tuleviin lautakuntien kokouksiin

Päätös

Vanhusneuvoston jäsenillä ei ollut terveisiä kaupungin lautakuntien kokouksista eikä tuleviin lautakuntien kokouksiin.

Risto Korhonen kertoi Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2020. Toimintasuunnitelman keskeisenä sisältönä on, että vanhus- ja vammaisneuvosto

  • toimii tiedon välittäjänä ikäihmisten ja vammaisten oikeuksien palveluiden saamiseksi.
  • Tekee esityksiä neuvonnan, ohjauksen ja palvelukoordinaattoritoiminnan järjestämiseksi.
  • Edellyttää vanhus- ja vammaisnäkökulman huomioon ottamista palveluiden tuottamisessa (esteettömyys, saatavuus ja palveluiden käyttäjille aiheutuvat kustannukset).
  • Pitää esillä huolta haja-asutusalueella asuvien vanhusten ja vammaisten palveluiden tavoitettavuuden säilymisestä.
  • Seuraa palveluiden tuottamisessa esiintyviä epäkohtia ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta ja tekee esityksiä epäkohtien korjaamiseksi.
  • Edistää hyvinvointia ja terveyttä kuntien, yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.


Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020 liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.