Vanhusneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vanhusneuvoston toimintasääntömuutos, edustajien valinta lautakuntiin

MliDno-2017-647

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 27 § mukaisesti ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunkiorganisaatiosta on siirtynyt sosiaali- ja terveystoimi pois 1.1.2017 lähtien Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle ja sen myötä lakannut sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantolautakunta toimimasta. Vastuu vanhusneuvoston toiminnasta on kaupungilla. Lisäksi kaupungin organisaatiouudistuksen myötä lautakuntarakenteeseen on tullut muitakin muutoksia. Vanhusneuvoston toimintasääntö päivitetään näiden muutosten mukaiseksi. Samalla vanhusneuvoston toiminnan tavoitteita on päivitetty 2013 voimaan tulleen Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980) mukaiseksi.

Olennaisena muutoksena esitetään toimintasääntöön näkökulman painotusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Toinen muutos on esitys vanhusneuvostoon nimettyjen lautakuntaedustajien sijaan kutsua vanhusneuvostosta edustajat Hyvinvoinnin ja osallisuuden ja Kaupunkiympäristölautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella.  Lisäksi esitetään, että vanhusneuvoston edustajalla olisi jatkossa läsnä- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännöksi esitetään 19.6.2017 alkaen:

Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntö

1 §
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto on Mikkelin kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelin.

2 §
Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston tarkoituksena on:

  1. Parantaa ikäihmisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa.
  2. Edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
  3. Seurata ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
  4. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
  5. Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille antamat tehtävät.

3 §
Vanhusneuvostoon kuuluu yhdeksän (9) neljäksi (4) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää kaupun­gissa toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen esityksestä yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta kutsuvat vanhusneuvostosta yhden (1) edustajan kuhunkin toimielimeen ja edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhusneuvoston edustajilla on hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa sekä kaupunkiympäristölautakunnassa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjoh­tajaksi.

4 §
Vanhusneuvoston sihteerin nimeää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta .

5 §
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vanhusneuvoston toimintasäännön esitetyn mukaisesti ja päättää, että muutokset tulevat voimaan 19.6.2017.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei se esitä kaupunginvaltuustolle vanhusneuvoston pysyvää edustajaa läsnä- ja puheoikeudella kaupunginvaltuustoon vaan kuuleminen tullaan toteuttamaan toimintasäännön mukaisesti kuitenkin niin, että yksittäistapauksessa vanhusneuvoston edustaja voidaan kutsua kuultavaksi kaupunginvaltuustoon asiantuntijana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto nimeää edustajat ja varaedustajat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan ja kaupunkiympäristölautakuntaan.

Päätös

Vanhusneuvosto nimesi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan edustajaksi Tapani Lyyran ja varaedustajakasi Paavo Puhakan. Kaupunkiympäristölautakuntaan nimettiin edustajaksi Aija Himanen ja varaedustajaksi Impi Jääskeläinen.

Tiedoksi

Valitut, ao. lautakunnat