Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Vanhusneuvoston toiminnan tehostaminen

MliDno-2018-2532

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain (410/2015) 22 §:ssä. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. 

Kunnan vaikuttamistoimielimiä koskeva sääntely on koottu kuntalakiin. Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä. 

Vanhusneuvoston toiminta tehokkaana vaikuttamistoimielimenä edellyttää tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita toimintatapoja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Ideoidaan ja käydään keskustelu, miten vaikuttamistoimintaa voidaan tehostaa ja erityisesti, kuinka varmistetaan vanhusneuvostolle hyvissä ajoin tiedon saanti lausuttavista asioista. Kootaan ehdotukset toiminnan tehostamiseksi ja jäntevöittämiseksi. 

Päätös

Pohdittiin, osataanko vanhusneuvosto ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Parannusehdotuksena nähtiin, että vanhusneuvosto pyrkii aktiivisesti mukaan vaikuttamaan kaikkiin paikkoihin, missä käsitellään ikäihmisten asioita.

Tärkeänä nähdään vanhusneuvoston edustus lautakunnissa. Vanhusneuvoston jäsenten tulee olla aktiivisia vaikuttamaan esim. päättäjiin ja nostaa epäkohtia keskusteluun ja esittää parannusehdotuksia.
Vanhusneuvosto toteaa, että vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.