Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi

MliDno-2018-1773

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi sosiaali- ja terveysministeriön muutosagentin laatima Etelä-Savon alueellinen ikääntyvien palvelukokonaisuuden kuvaus vuoteen 2025, joka liitteenä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksia tässä vaiheessa pidättäytyä kuntakohtaisten suunnitelmien laatimisesta, sillä jatkossa on mahdollista, että suunnitelmia edellytetään vain aluetasoisesti.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 käsitellyt ikäihmisten kuntalaisaloitetta "Eläkeläistoiminnan kehittäminen ja yhteistoiminnan parantaminen" ja esittänyt, että kaupunki laatii kuntakohtaisen ikäihmisten suunnitelman. Lautakunta on päättänyt pyytää aloiteasiasta lausunnon vanhusneuvostolta, jonka jälkeen kuntalaisaloite käsitellään uudelleen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Tehdään suunnitelma etenemisestä. Huomioidaan valtakunnalliset suositukset sekä kaupungin omat linjaukset. 

Päätös

Todettiin, että Ikääntyvien palvelukokonaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2025 –esityksessä ehdotetaan, että kotona asuminen on ensisijainen ja omaishoitoa lisätään. 

Huomioina sisältöön todettiin:
Vanhusneuvosto toteaa, että iäkkään tilanteen muuttuessa kunnon suhteen tulee olla mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen. Omaishoidon sopimukset ovat tärkeitä.

Kotihoidon resursseihin toivotaan kiinnitettävän huomioita iäkkäiden turvallisuuden tunteen turvaamiseksi.

Ymmärretään, että julkinen taho ei pysty ratkaisemaan ikäihmisten yksinäisyyttä, vaan tähän tarvitaan vapaaehtoistoimijoita ja muita ratkaisuja.

Vanhusneuvosto pohti, että kuntakohtaisesti Mikkelin kaupungissa hahmotetaan tärkeimmät asiat iäkkäiden palveluissa lähitulevaisuudessa. Nämä kuvataan alueellisessa suunnitelmassa. Alueellisessa suunnitelmassa on mahdollisuus kuvata yhtenäiset toimintamallit, palvelukokonaisuudet, yhdyspinnat eri toimijoiden kesken. Tärkeää suunnitelmassa on linjata sotepalveluista, kunnan järjestämistä palveluista ja niiden yhteensovittamisesta sekä ennaltaehkäisystä, voimavarojen tukemisesta ja varhaisesta tuesta.

Päätettiin, että seurataan tilannetta ja edellytetään, että kaupungin vanhusneuvosto on tiiviisti alusta alkaen suunnitelman laatimisessa mukana. Edetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.