Vammaisneuvosto, kokous 28.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Esteettömyyssuunnitelman päivitys

MliDno-2017-2212

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

Liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano oli keskustelemassa vammaisneuvoston kanssa esteettömyyssuunnitelman päivityksestä. Kaupungin esteettömyyssuunnitelma on laadittu 2013. Suunnitelma on laadittu monitoimijaisessa yhteistyössä. Lisäksi on ollut maastokäyntejä, joissa ongelmakohtia on selvitetty. Tuolloin suunnitelmasta tiedotettiin seminaareissa.

Keskusteltiin, miten esteettömyyssuunnitelman päivityksen suhteen tulisi edetä. Kaikkien vammaisryhmien, kuten näkö- ja kuulovammaisten, liikuntavammaisten sekä käyttäytymis- ja kehityshäiriöisten näkemykset ovat tärkeä ottaa huomioon. Katselmus kaupungilla nähdään tarpeelliseksi esim. liikennevaloristeyksissä, katukiveysten, valo-ohjauksen äänimajakoiden ym. suhteen.

Muita esimerkkejä, joista on huomioita ja, joita tulee tarkastella ovat esim. uudisrakennusten liuskat ja muut esteettömyysratkaisut. Suunnitteluun tarvitaan eri tahot mukaan, kuten tilakeskus, rakennusvalvonta.

Todettiin, että Essoten rakentamisympäristössä on haasteita esteettömyysmielessä, jotka säilyvät vielä vuosia rakentamisen jatkuessa.

Esteettömyyssuunnitelman päivittämisen voisi käynnistää yhteisellä suunnittelupäivällä, joka voisi olla alkuvuodesta 2018. Tuolloin voisi nimetä työryhmän esteettömyyssuunnitelman päivittämiseen.

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin uusi liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola esittäytyy.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto käy keskustelun esteettömyyssuunnitelmatyön käynnistämisestä.

Päätös

Liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola esittäytyi vammaisneuvostolle. Hänellä on kokemusta muun muassa esteettömyyssuunnitelmien laatimisesta sekä esteettömyyskartoituksista.

Päätettiin esteettömyyssuunnitelman päivittämisen käynnistämisestä. Suunniteltiin, että työ käynnistetään aloitusseminaarilla. Työhön tarvitaan moniammatillinen työryhmä, jonka on jatkossa tärkeä seurata esteettömyyssuunnitelman toteutumista. Todettiin, että työssä on huomioitava myös hahmottamishäiriöisten ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien esteettömyyteen liittyvät näkökulmat.

Työ on paras teettää konsulttityönä, sillä se on laajuudeltaan suuri ja aikaa vievä. Tavoitellaan työn käynnistämistä heti alkusyksystä. Viedään esitys esteettömyyssuunnitelman päivitystyön käynnistämisestä päätettäväksi kaupunkiympäristölautakuntaan mahdollisimman pian.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suunnitelman teko esitetään ensi vuoden suunnittelubudjettiin. Auki on vielä laitetaanko kilpailuun vai tilataanko suoraan puitesopimuksen kautta.

Päätösehdotus

Eteneminen merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.