Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vammaisneuvoston päivitetyn toimintasäännön käsittely, edustajien nimeäminen lautakuntiin

MliDno-2017-441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 28 § mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunkiorganisaatiosta on siirtynyt sosiaali- ja terveystoimi pois 1.1.2017 lähtien Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle ja sen myötä lakannut soten palvelutuotantolautakunta toimimasta. Vastuu vammaisneuvoston toiminnasta on kaupungilla. Lisäksi kaupungin organisaatiouudistuksen myötä lautakuntarakenteeseen on tullut muitakin muutoksia. Vammaisneuvoston toimintasääntö päivitetään näiden muutosten mukaiseksi.

Oleellinen muutos vammaisneuvoston toimintasääntöön on esitys vammaisneuvostoon nimettyjen lautakuntaedustajien sijaan kutsua vammaisneuvostosta edustajat hyvinvoinnin ja osallisuuden ja kaupunkiympäristölautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. Lisäksi vammaisneuvosto esittää, että neuvoston edustajalla olisi jatkossa läsnä- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Mikkelin kaupungin vammaisneuvoston toimintasäännöksi esitetään 19.6.2017 alkaen:

Vammaisneuvoston toimintasääntö

1 §
Mikkelin kaupungin vammaisneuvosto on Mikkelin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

2 §
Mikkelin kaupungin vammaisneuvoston tarkoituksena on:

  1. Olla Mikkelin vammaisjärjestöille apuna ja edistää yhteistyötä sekä järjestöjen että kaupungin eri elinten kanssa.
  2. Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten asumiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamiseen, koulutukseen, työllistymiseen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoihin.
  3. Seurata vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa sekä seurata vammaishuollon kehitystä Mikkelin kaupungissa.
  4. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat vammaisten tarpeisiin.
  5. Pitää yhteyttä valtakunnalliseen ja maakunnalliseen vammaisneuvostoon.

3 §
Vammaisneuvosto muodostuu kaupunginhallituksen nimeämästä kuudesta (6) jäsenestä, puheenjohtajasta ja kuudesta varajäsenestä, joista ehdotuksen tekee Mikkelin kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen yhteinen kokous. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta kutsuvat kukin yhden (1) edustajan vammaisneuvostosta kuhunkin toimielimeen ja kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Vammaisneuvoston edustajilla on hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa ja kaupunkiympäristölautakunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Vammaisneuvosto voi kutsua jäsenekseen edustajan sidosryhmien vammaistyön asiantuntijoista. Vammaisneuvoston sihteerin nimeää hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta. Vammaisneuvoston toimikausi on neljä (4) vuotta.

4 §
Vammaisjärjestöjen yhteiskokous (3 §) pidetään ennen toimikauden päättymistä ja kokouskutsu on lähetettävä 14 vrk ennen kokousta.

5 §
Vammaisneuvoston asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

6 §
Vammaisneuvosto laatii oman talousarvionsa, joka liitetään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioon. Kaupunki antaa lisäksi vammaisneuvostolle mahdollisuuden käyttää kaupungin toimisto-, yms. palveluita ja osoittaa tarvittaessa sihteerille toimitilat niihin liittyvine kalusteineen ja varusteineen sekä vammaisneuvostolle kokoustilan. Kokouspalkkiot määräytyvät kunnallisen palkkiojärjestelmän mukaisesti.

7 §
Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vammaisneuvoston toimintasäännön esitetyn mukaisesti ja päättää, että muutokset tulevat voimaan 19.6.2017.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei se esitä kaupunginvaltuustolle vammaisneuvoston pysyvää edustajaa läsnä- ja puheoikeudella kaupunginvaltuustoon vaan kuuleminen tullaan toteuttamaan toimintasäännön mukaisesti kuitenkin niin, että yksittäistapauksessa vammaisneuvoston edustaja voidaan kutsua kuultavaksi kaupunginvaltuustoon asiantuntijana.

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana Soile Kuitunen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että vammaisneuvostolla on mahdollisuus asettaa edustaja myös kasvatus- ja opetuslautakuntaan.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Päätös

Vammaisneuvosto nimesi edustajaksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan Anneli Liukkosen ja varaedustajaksi Satu Hasasen. Kasvatus- ja opetuslautakuntaan nimettiin edustajaksi Hanna-Noora Hurri ja varaedustajaksi Sanna Paasonen. Kaupunkiympäristölautakuntaan edustajaksi nimettiin Timo Petäjämäki ja varaedustajaksi Pirkko Luusalo.

Lisäksi vammaisneuvosto päätti, että vammaisneuvoston edustajien edustusta lautakunnissa tarkastellaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.

Tiedoksi

Valitut, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta