Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen ja rakennushankkeisiin liittyvien näkemysten esittäminen

MliDno-2019-544

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintaa koordinoidaan nykyisin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella. Tulosalueen edustajien (tulosalueen johtaja Virpi Launonen ja kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari), hyvinvointikoordinaattori Arja Väänäsen sekä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kesken on pidetty palaveri, jossa on mietitty erilaisia mahdollisuuksia kehittää neuvostojen toimintaa. Yhtenä kehittämisen kohteena palaverissa nousi esille muun muassa neuvostojen esityslistojen kokoaminen niin, että listojen asiakohdissa olisi jo listavaiheessa enemmän sisältöä. Esityslistojen kokoamiseen ei ole aina erilaisista aikataulusyistä saatu sovittua valmistelupalaveria, jossa asioita olisi voitu käydä läpi.


Jatkossa vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston esityslistoja valmistellaan ns. valmistelevassa kokouksessa, johon osallistuvat ainakin neuvostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Käytäntö on tuttu aluejohtokuntien toiminnasta. Kokoukset aikataulutetaan etukäteen samassa yhteydessä, kun neuvostojen kokousaikataulu on tiedossa.


Vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa on harmiteltu myös sitä, että neuvostoilta pyydetään lausuntoja erilaisiin rakennushankkeisiin varsin myöhäisessä vaiheessa. Osa ongelmaa on se, että neuvostot eivät kokoonnu samalla rytmillä kuin kaupungin lautakunnat ja tämä on osaltaan vaikuttanut lausuntopyyntöjen aikatauluihin. Asiaa on käsitelty kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen kanssa ja Hyttisen mukaan lausunnot voidaan vastaisuudessa pyytää hankkeiden toteutussuunnitteluvaiheessa. Näin pystytään paremmin varmentamaan, että lausuntoja ei pyydetä kokousrytmityksen kannalta liian myöhään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.