Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vammaisneuvoston koulutuspäivät 20.-21.3.2019 Helsingissä

MliDno-2019-545

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisilla vammaisneuvostoilla on merkittävä rooli vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa. Vammaisneuvoston pitää kyetä tehokkaasti ajamaan vammaisten henkilöiden asemaa ja työskentelemään yhteistyössä eri kuntatoimijoiden kanssa. Helsingissä järjestettävä kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tehokkaan tietopaketin ajankohtaisesta lainsäädännöstä ja vaikuttamistyöstä. Lisäksi on mahdollisuus vrkostoitua kollegoiden kanssa.

Aiheina ovat mm:  

 • Uusi vammaispalvelulaki vammaisneuvoston näkökulmasta
 • Sote, maku ja kunnalliset uudistukset pähkinänkuoressa
 • Kohti tehokasta viestintää - Kuinka saan viestini kuulumaan?
 • Vaikuttajana kuntakentällä - otetaan oppia konkareilta

Listätietoa: https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10230

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Päätetään koulutuspäiville osallistuvista. 

Päätös

Koulutuspäiville on ilmoittautunut Sanna Paasonen ja Timo Petäjämäki. Heidän osallistumis-, matka- ja majoituskustannukset maksetaan vammaisneuvoston varoista.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16