Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tilakeskuksen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2019

MliDno-2015-1854

Kuvaus

Mikkelin kaupungin toiminta-ajatus on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Mikkeli rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia.Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio konkretisoidaan kolmen näkökulman (asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi) kautta yhdeksäksi (9) strategiseksi päämääräksi. Näille päämäärille on asetettu indikaattorit ja niitä koskevat lähtö- ja tavoitetasot 2017. Toimielimen tehtävänä on valita ne strategiset päämäärät, joihin se toiminnallaan voi vaikuttaa ja konkretisoida ne. Lisäksi toimielimien on määriteltävä, mitä muutoksia toimialan sisäisessä palvelu- ja suorituskyvyssä on tehtävä, jotta indikaattorit kehittyvät toivottuun suuntaan.

Vuonna 2013 tekninen toimi valmisteli kaupungin tuloskorttimallin mukaan koko teknistä toimialaa koskevan tuloskortin, johon on valittu kaupunkistrategiasta teknistä toimialaa koskevat strategiset päämäärät ja määritetty ne toimenpiteet, joilla indikaattoreiden tavoitetasot saavutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Teknisen lautakunnan jaostoa ja tilakeskusta kokeva tuloskortti esitellään tarkemmin kokouksessa.

Keskeisimmät tilakeskuksen toimintaan liittyvät indikaattorit ja toimenpiteet indikaattoreiden tavoitetasojen saavuttamiseksi:

Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen
- kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö; harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen sekä kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja niiden rahoituksesta huolehtiminen

Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima
- yritysten nettolisäys; aktiivinen yhteistyö konsernin yhtiöiden kanssa ja kiinteistöjen vuokraus sekä palvelujen kilpailutus huomioiden pk-yritysten toimintavolyymi

Luonnon ja ympäristön hyvinvointi
- ekologinen jalanjälki; energiasäästöhankkeet, uusiutuvan energian käyttö, puurakentaminen ja energiatehokkaat tilaratkaisut sekä energiatehokas rakentaminen
- kaatopaikalle penkkaan sijoitetun jätteen määrä; materiaalien uusiokäyttö
- korjausvelka; C-salkun realisointisuunnitelma, investointimäärärahat, vuokratilaratkaisut, ylläpidon resurssit (eurot)
- sisäilmaongelmaiset kiinteistöt; ylläpidon resussointi, ajantasainen tieto/osaaminen korjaamisessa, palveluverkon tiivistäminen/luopuminen huonokuntoisimmista kiinteistöisä, vuokratilaratkaisut, investointimäärärahat

Keskeisimmät muutokset tilakeskuksen palvelu-  ja suorituskyvyssä:
- kiinteistöjen- ja pihojenhoitopalveluiden uusi sopimus 1.7.2016 lukien
- rakennusautomaatiopalveluiden uusi sopimus 1.7.2016 lukien ja -urakoinnin puitejärjestelyt 4.1.2016 lukien
- rakennusten kunnossapitopalveluiden puitejärjestelyn kilpailutus 2016
- HAPAKE:en perustamisen vaikutus tukipalveluiden tuottamiseen
- kiinteistöjen purku tilakeskuksen käyttötalousmäärärahoilla; Rantakylän koulun 1960-luvulla rakennetun osan purku (kustannukset 400 000 euroa)
- kiinteistöjen myynti; ylläpitokulujen, mutta myös vuokratuottojen väheneminen (Rantakylä-talo, Kyyhkylän vanha päärakennus ja piharakennukset)

Tilakeskuksen sitovat tavoitteet
Tilakeskusta taseyksikkönä koskevat valtuuston asettamat sitovat tavoitteet ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä, korvaus peruspääomasta ja kaupunginvaltuuston hyväksymät talonrakennusinvestointimäärärahat.

Sitovat tavoitteet 2016:

Liikeylijäämä - 9 697 250
Vakituisen henkilöstön määrä 18
Korvaus peruspääomasta 3,5 %
Investointimäärärahat 8 275 000

 

Tilakeskuksen ulkoinen TA-esitys 2016

Toimintatuotot   7 079 000
Toimintakulut 16 776 250
Toimintakate - 9 697 250

TA-esityksessä on vähennetty Rantakylätalon ja Kyyhkylän vanhan päärakennuksen ja piharakennusten vuokratuotot ja ylläpitokulut, huomioitu vesilaitoksen vesi-ja jätevesimaksut ulkoisina kuluina sekä lisätty Rantakylän koulun 60-luvulla rakennetun osan purkukustannukset.

Taspainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttaminen
Tilakeskuksen toimenpiteet ovat:
- talouden mahdollistava investointitaso, investointien priorisointi ja rakentamiskustannusten alentaminen (mm. tilankäytön tehokkuutta parantamalla  5 - 10 %)
- energiansäästötoimenpiteet (ylläpitokulujen alentaminen)
- kunnossapidon ja kiinteistöjenhoidon resurssointi (määrärahat)
- reaalinen vuokrataso ja korkea vuokrausaste
- C- salkun realisointi (myynti, purku)

Lupaus 2016
Sähköisten palvelujen hyödyntämisessä suurin odotus tilakeskuksessa liittyy laskutuskäytänteiden muutokseen.

Henkilöstösuunnitelma
Tilakeskuksen toiminta edellyttää nykyistä henkilöstöresurssia ja eläköityvien tilalle on rekrytoitava uudet henkilöt, jotta tavoitteet pystytään aidosti saavuttamaan ja tehttävät hoitamaan. Kun kehittämisprojekti "innovatiivinen tilaus" saadan vietyä arkeen, henkilöstön määrää voidaan sopeuttaa uuden toimintamallin mukaiseksi.

Tiedossa oleva rekrytointitarve; ei tiedossa eläköityviä tai irtsanoutuvia.

Ei lakkautettavia vakansseja.

Talonrakennusinvestoinnit
Lähtökohtaisesti investoinnit tulee rahoittaa tulorahoituksella, jotta kaupungin velkamäärä ei kasvaisi. Tästä syystä yhteistyössä teknisen toimen kanssa koottua talonrakennusinvestointiohjelmaa on tarkasteltu hyvin krittisesti ja osa kuntasuunnitelman mukaisista investoinneista on jouduttu siirtämään myöhäisemmille vuosille. Talonrakennusinvestointien v. 2016 bruttomäärä on 8,275 milj. euroa, mikä merkitsee edelleen korjausvelan kasvua.

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit on esitetty koko kaupungin investoitiesityksen yhteydessä.

Suurimmat tilakeskuksen v. 2016 investointikohteet ovat:
- Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjauksen ja uudisosan rakentamisen aloitus
- Vanhalan koulun korjaus- ja muutostyö sekä uudisosan rakentaminen
- Naisvuoren uimahallin perusparannuksen aloitus
- Urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus
 

Tilakeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2016 sisältää tuloskortin talousarvioineen ja toiminnallisine tavoitteineen sekä henkilöstösuunnitelman.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen talousarvioesityksen 2016 ja taloussuunnitelman 2017 - 2019 liitteineen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi tilakeskuksen sitovat tavoitteet, liikeylijäämä (9 697 250 milj. eruoa), korvaus peruspääomasta (3,5 %), vakituisen henkilöstön määrän (18) ja talonrakennusinvestointimäärärahat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tekninen toimi