Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2016

MliDno-2017-465

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Talouspalveluiden ohjeiden mukaan on lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden annettava toimintakertomustiedot talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 28.2.2017 mennessä. Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomustiedot.
Liitteenä oleva toimintakertomus on edellistä laajempi kuvaus teknisen lautakunnan vuoden 2016 toiminnasta.

Toimintakertomuksen rakenne:

  • palvelusuunnitelman toteutuminen
  • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
  • talouden tasapainottaminen
  • selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
  • valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
  • tunnusluvut ja maisema -tilaustaulukot
  • investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan (hallinto, kaupunkisuunnittelu, kaupunkiympäristö ja mittaus ja kiinteistöt) toimintatuotot ylittyivät 472 000 euroa ja toimintakulut alittuivat 398 670 euroa. Toimintakate oli n. 0,87 M€ budjetoitua parempi.

Tilakeskuksen toimintatuotot ylittyivät n. 1 milj. eurolla ja toimintakulut ylittyivät n. 300 000 eurolla. Toimintakate oli n. 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi.

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien kunnallistekniikan ja tilakeskuksen investointien kokonaismenot eivät ylittyneet, mutta hankkeiden välisiä määrärahasiirtoja on tehty vuoden aikana. Sekä hankkeiden väliset määrärahasiirrot että tulojen muutokset on käsitelty kaupunginvaltuustossa (§ 152/19.12.2016). Tarkempi selvitys näistä on toimintakertomuksen investointiosassa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään vielä hyväksyttäväksi menojen määrärahaylitykset (yli 5 %) ja tulojen alitukset vuodelta 2016 seuraavasti:

Menot
Hanke 146300003005 Kaihun matkailualueen (sis. Mikkelipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen 34 000 euroa
Hanke 146300006002 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus 16 000 euroa
Hanke 146300006024 Urpolan skeittipuisto 29 000 euroa
Hanke 148700009003 Sotakoulu, Ristiina 13 000 euroa

Tulot
Hanke 140292201 Rakennusten myynti (sis. myyntivoitot) 185 000 euroa
Hanke 146300007002 Lentoasema 38 000 euroa
Hanke 148700009007 Kiinteistöjen rakennusautomaatio 75 000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi menojen määrärahaylitykset ja tulojen alitukset esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.