Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 16.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Käyttösuunnitelma 2017, Tekninen lautakunta

MliDno-2017-220

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnittelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2017 mennessä.

Vuonna 2017 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.

Käyttösuunnitelman sisältö:

Kaupungin strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niiille tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty strategiset toimenpiteet. Strategisilla toimenpiteillä tähdätään vaikuttavuusindikaattoreiden kehittymiseen, jotta tavoitetaso saavutetaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kirjassa on vain kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet esitetään käyttösuunnitelmassa toiminnan ja ohjauksen kannalta tarvittaessa tulosyksiköihin saakka.

Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)

Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet

Tositteiden hyväksyjät ja heille varahenkilöt sekä asiatarkastajat.

Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista. Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2017 sekä hyväksyy laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin tehdyt muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sirpa Lokonen, taloussuunnittelija, sirpa.lokonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. 

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Käsitellyt asiat