Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Valtuustoaloite taidemuseohankkeesta

MliDno-2016-1868

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jukka Pöyry ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Esitän, että Mikkelin vireillä olevaan Taidemuseohankkeeseen tehdään syyskuun 2016 aikana, ennen valtuuston lopullista päätöstä, vaihtoehtoinen vertailulaskelma rakennuskustannuksista, jos taidemuseorakennus rakennettaisiin vanhan valssimyllyn sijaan koskemattomalle maalle Konsertti- kongressitalo Mikaelin läheisyyteen. Samalla tehtäisiin myös vertailukelpoiset laskelmat käyttökustannuksista ja investoinnin vaikutuksista kaupungin talouteen.

Perusteluina esitän seuraavaa:

 1. Valtuusto pääsee keskustelemaan ja päättämään muistakin museon paikkavaihtoehdoista.
 2. Vertailulaskelmia tekemällä täyttyy hyvän ja vastuullisen päättäjän huolellisuusehto.
 3. Tilanne alkuperäiseen suunnitteluun ja toteutukseen on muuttunut, koska saadun tiedon mukaan museovirasto on antamassa siiloille purkuluvan.
 4. Saadun tiedon mukaan purkuluvan voisi saada myös valssimyllylle sillä perusteella, että myllyrakennuksesta jäisi vain julkisivuseinät ja nekin huonokuntoisuutensa ja muiden rakennustöiden suorituksen vuoksi jouduttaisiin rakentamaan uudelleen.
 5. Mikaelin läheisyyteen rakentamattomalle maalle rakentaessa rakentaminen tulisi huomattavasti halvemmaksi kuin ahtaaseen rakennettuun paikkaan.
 6. Suunnittelua ja toteutusta eivät rajoita olemassa olevat tilat eivätkä rakenteet.
 7. Päästään pienemmillä rakennuksen pinta-aloilla koska hukkatilaa ei tule.
 8. Voidaan käyttää hyväksi Mikaelin laajaa pysäköintialuetta, jolloin säästetään kustannuksissa.
 9. Kaupungilla olisi kiinteistökohteita yhtä vähemmän huollettavana ja hallinnoitavana.
 10. Pienempien pinta-alojen ja halvemman investoinnin vuoksi rakennuksen kaupungintaloutta rasittavat investointikustannukset ja poistot olisivat myös selvästi pienemmät.
 11. Käyttökustannukset tulevat myös olemaan selvästi edullisemmat.
 12. Kokonaan uuden rakennuksen rakentamisella säästytään mahdollisilta vanhan myllyrakennuksen aiheuttamilta sisäilmaongelmilta.
 13. Nykyisen suunnitelman mukaan taidemuseohankkeen tiloja ja toimintoja olisi kolmen tontin ja kolmen rakennuksen alueella.  Rakennuskustannusten ja vuotuisten käyttökustannusten jaossa kolmen omistajan ja toimijan kesken tulee helposti olemaan erimielisyyttä.
 14. Taidelaitoksina sekä Mikaelilla ja taidemuseolla on paljolti samat asiakaskunnat.
 15. Toiminnassa Mikaeli ja taidemuseo voivat tukea toisiaan, jopa yhteisillä tiloilla ja ohjelmilla.
 16. Kaupunki voisi myydä Graniittitalon lisäksi Mannerheimintien tontin jolloin myyntituloja olisi jo lähes 3 miljoonaa ja päästäisiin vain noin 1 miljoonan lisärahoituksella.
 17. Työllisyyden takia hanke ei ole kiireellinen, sillä Mikkelissä on käynnissä ja lähivuosina vireillä niin paljon rakentamista, että Mikkelin alueen kelvollinen rakennustyövoima on täysin käytössä. Lisätöille työntekijät tulevat muualta, lähinnä Virosta.

Jukka Pöyry
Erkki Rantalainen, Liisa Ahonen, Jari Roivas,
Satu Pulkkinen, Olli Miettinen, Hannu Mielonen,
Eero Aho, Jaana Strandman, Taina Harmoinen,
Vesa Himanen, Jussi Marttinen, Anne Korhola,
Harri Kivinen, Marianne Huoponen, Leena Teittinen,
Tero Puikkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Outi Kauria, Heikki Nykänen,
Raimo Heinänen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloite taidemuseohankkeesta, tilakeskuksen lausunto

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että:

Taidemuseohankkeeseen tehdään syyskuun 2016 aikana, ennen valtuuston lopullista päätöstä, vaihtoehtoinen vertailulaskelma rakennuskustannuksista, jos taidemuseorakennus rakennettaisiin vanhan valssimyllyn sijaan koskemattomalle maalle Konserttikongressitalo Mikaelin läheisyyteen. Samalla tehtäisiin myös vertailukelpoiset laskelmat käyttökustannuksista ja investoinnin vaikutuksista kaupungin talouteen.

Taustaa

Syksyllä 2015 ryhdyttiin selvittämään mahdollisuutta, että taidemuseolle rakennettaisiin uudet tilat Mannerheimintie 12:ssa sijaitsevaan vanhaan valssimylly/siilorakennukseen ja käynnistettiin hankesuunnitelman valmistelu.

Hankkeen edetessä on selvinnyt, että viljasiilot ja valssimylly saadaan mahdollisesti purkaa. ELY-keskuksen ja museoviraston kanta asiaan on ehdollinen; he ovat katsoneet, että taidemuseon sijoittaminen osaksi Mannerheimintie 12 syntyvää kokonaisuutta muodostaa uudisrakennuskohteesta kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja kulttuuritarjonnaltaan korkealuokkaisen kokonaisuuden, joka oikeuttaa poikkeamaan valssimyllyn suojelluista arvoista. Taidemuseon sijoittaminen muualle poistaa poikkeamisen edellytykset ja valssimyllyn säilyttämistä tulee arvioida uudestaan. Lopullinen päätös asiasta tulee vasta rakennusluvan yhteydessä.

Nyt valmisteltu sijainti taidemuseolle on kolmen toimijan yhteishanke, jossa samaan kortteliin sijoittuisi taidemuseon lisäksi yksityinen palvelutalo Saga sekä yksityisen toimijan rakentama kerrostalo. Kaupungin vetäytyminen hankkeesta vaikuttaisi oleellisesti näiden muiden toimijoiden toteutusmahdollisuuksiin. Rakennukset liittyvät vahvasti toisiinsa.

Vastauksena valtuustoaloitteen esitykseen

Mikäli taidemuseo sijoitettaisiin valtuustoaloitteen mukaisesti Mikaelin lähistölle, tulisi sen olla samalla tontilla nykyisen kiinteistön kanssa, mikäli halutaan rakentaa ilman kaavamuutosta. Sijainti olisi todennäköisesti joko nykyisen rakennuksen pohjois- tai itäpuolella. Jälkimmäinen olisi luontevin vaihtoehto, sillä Mikaelin huolto hoidetaan rakennuksen pohjoispuolelta. Pysäköintikapasiteetin korottaminen edellyttää kaavamuutosta, jossa puistoaluetta osoitettaisiin tähän tarkoitukseen.

Taidemuseon sijoittaminen Mikaelin viereen toimii kaupunkikuvallisesti hyvin tarkasteltaessa rakennuksia Pankalammen vastarannalta, muuten taidemuseo jää Mikaelin taakse piiloon ja sen havainnointi olisi vaikeata suurimmalle osalle liikkujista. Rakennusten yhteensovittaminen olisi oma haasteensa ja asiasta tulisi neuvotella Mikaelin suunnittelijan professori Arto Sipisen kanssa. Hanke myös haittaa mahdollista Mikaelin laajentamista.  Mikkelin kaupunki on tilannut suunnittelun taidemuseon sijaintimahdollisuuden hahmottamisesta Mikaelin viereen.

Rakennuksen sijainnilla ei ole merkitystä museon tarvitsemien tilojen kokoon. Sijainti keskustassa mahdollistaa taidemuseon helpon saavuttamisen myös ikääntyvälle väestölle. Uusi taidemuseo on suuri näyttävä rakennus, joka ansaitsee arvoisensa sijainnin Mikkelin maamerkkinä. Nykypäivän taidemuseon tulee olla helposti lähestyttävä kohde, jossa saatetaan poiketa hetken mielijohteesta. Suunnitellulla paikalla keskustassa rakennus erottuu kauas ja houkuttelee myös satunnaisia ohikulkijoita kulttuurin pariin. Taide halutaan tuoda osaksi mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa ja sijoituspaikka ja rakennuksen ulkomuoto sekä näyttelyt tulisivat olla sellaisia, että ne herättävät mahdollisimman suurta kiinnostusta ja museo olisi helposti lähestyttävissä niin asukkaille kuin satunnaiselle ohikulkijalle. Mannerheimintie 12 sijainti verrattuna Mikaeliin on ylivertainen julkisen liikenteen saavutettavuuden osalta ja ei edellytä oman auton käyttöä.

Vertailukelpoisten laskelmien laatiminen käyttökustannuksista vaatisi toteutussuunnitteluun asti laaditut suunnitelmat molemmista sijaintivaihtoehdoista. Tämä ei ole aikataulullisesti eikä taloudellisesti kannattavaa. Käyttökustannusten osalta sijainnin merkitys on kuitenkin marginaalinen. Investoinnin kokonaiskustannusten osalta hintaluokka on hyvin lähellä samaa, rakentuu taidemuseo keskustaan tai Pankalammen rantaan, olettaen että nykyinen valssimyllyn rakennus saadaan purkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Arkkitehdin luonnossuunnitelmat kiinteistön sijoittumisesta Pankalammen rantaan ovat vielä tekeillä. Asia jätetään pöydälle ja siihen palataan suunnitelmien valmistuttua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy on laatinut luonnossuunnitelmat taidemuseon sijoittumista Pankalammen rantaan. Tutustutaan vaihtoehoiseen sijaintiratkaisuun. Sekä ns. siilokortteliin, että Pankalammen rantaan sijoitettuvassa vaihtoehdossa on suunniteltu kokonaisuus, jossa nykyisen graniittitalon toiminnot saadaan niin näyttelytilan, kuin henkilökunnan työskentelytilojen osalta uusiin tiloihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon valtuustoaloitteeseen taidemuseohankkeesta ja pyytää asiasta myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että museotoimenjohtaja Matti Karttunen ja Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy:n toimistoarkkitehti Henna Paasmala selostivat asiaa teknisen lautakunnan jaostolle.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä, museotoimenjohtaja Matti Karttunen ja toimistoarkkitehti Henna Paasmala poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta/Marita Kajander, Antti Mattila, Virpi Siekkinen