Tekninen lautakunta, kokous 28.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) asemakaavan muutos / Ratinlampi

MliDno-2017-484

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 28. päivänä helmikuuta 2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Ratinlammen asemakaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Paljon tilaa vievällä erikoistavaran kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jolle on ominaista suuret paljon tilaa vaativat tuotteet kuten autot, huonekalut ja rakennustarvikkeet. Mikkelin keskustassa Satamalahden alueen maankäyttö on tulevaisuudessa muuttumassa pääpainoltaan asumiseen, minkä vuoksi alueen nykyisille kaupan toiminnoille tutkitaan vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia Ratinlammen alueelta.

Ratinlampi on umpeen kasvanut lampi, joka on vähitellen muuttunut puustoiseksi suoalueeksi. Kohteesta on tehty luontoselvitys ja erillinen liito-oravaselvitys. Alueen kasvistoon tai linnustoon ei kuulu uhanalaisia lajeja. Alueella elää uhanalainen (vaarantunut) eläin, liito-orava. Alueella todettiin neljä liito-oravakeskittymää: Ratinlammen lehtorinne, Ratinlammen puronvarsilehto, Ratinlammen itäosan metsä sekä ”Motonetin” metsä.

Kohteen rakennettavuus on haastavaa. Rakentamisessa tulee varautua Saimaan tulvatasoon, joka tarkoittaa sitä, että suoalueella maanpintaa tulee nostaa n.1,5 m nykyisestä tasosta. Rakennettavuusselvityksessä on todettu, että suoalue ei sovellu rakentamiseen ilman erittäin huomattavia pohjarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia, mutta hyvällä yleissuunnittelulla ja rakennusten sijoittamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa kustannuksiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä.

Ratinlammen toteutuksen kannattavuutta ja houkuttelevuutta tulee tarkastella koko Mikkelin markkina-alueen vaatimusten kautta. Kaupallisissa selvityksissä on todettu, että kaupungin tulee kaavoittaa n. 260 000 k-m2 rakennusoikeutta vuoteen 2035 mennessä. Kaupungilla ei ole tarjota keskustan läheisyydestä muita vastaavia alueita valtatie 5 varrelta ja kohteen sijainti on optimaalinen niin kaupalliselta kuin logistiselta kannalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) asemakaavojen muutosehdotuksen (Ratinlampi), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikennevirasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia, Suur-Savon Sähkö, teleoperaattorit, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin Vesilaitos, rakennusvalvonta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, Miksei Oy, Lähemäki-Peitsari –seura ja Tuppurala-seura.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.