Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2016

MliDno-2016-123

Valmistelija

  • Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija, marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2016 mennessä.

Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.

Käyttösuunnitelman sisältö:

Kaupungin strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty strategiset toimenpiteet. Strategisilla toimenpiteillä tähdätään vaikuttavuusindikaattoreiden kehittymiseen, jotta tavoitetaso saavutetaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kirjassa on vain kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet esitetään käyttösuunnitelmassa toiminnan ja ohjauksen kannalta tarvittaessa tulosyksiköihin saakka.

Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)

Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet

Tositteiden hyväksyjät ja heille varahenkilöt sekä asiatarkastajat.

Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista. Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2016 sekä hyväksyy laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin tehdyt muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus, Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Taitoa/Kirsi Pesonen ja asiointipisteet.