Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Oikaisuvaatimus maankäyttöinsinöörin päätöksestä § 36/9.12.2015 / 30. Kaupunginosan (Karila) korttelin 21 osan tonttijaon muutos

MliDno-2016-187

Valmistelija

  • Jukka Piispa, maankäyttöinsinööri, Jukka.Piispa@mikkeli.fi

Kuvaus

Eetu Hokkanen ja Lea Timonen-Hokkanen ovat tehneet 28.12.2015 saapuneen oikaisuvaatimuksen koskien maankäyttöinsinöörin päätöstä § 36/9.12.2015. Kyseessä on päätös tonttijaon muutoksesta Karilan kaupunginosan korttelissa 21, tonttijaon muutoksella jaetaan kiinteistö 491-417-10-5 kahdeksi tontiksi. Jaettava kiinteistö on 29.5.2000 hyväksytyn asemakaavan mukaista pientalojen korttelialuetta (AP). Hokkanen ja Timonen-Hokkanen omistavat jaettavaan kiinteistöön rajoittuvat tilat 491-417-10-17 ja -10-54, joten heillä on maankäyttö- ja rakennuslain 194 §:n mukaan oikeus hakea muutosta tonttijakoa koskevaan päätökseen. Päätös on ollut nähtävillä 14.12.2015 ja oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Eetu Hokkanen ja Lea Timonen-Hokkanen vastustavat tonttijaon muutoksen mukaista kiinteistön 491-417-10-5 jakamista kahdeksi tontiksi, oikaisuvaatimus liitteenä. Oikaisuvaatimusta on perusteltu seikoilla, jotka eivät ole tonttijaon yhteydessä käsiteltäviä asioita vaan koskevat lähinnä alueen asemakaavaa ja mahdollisia rakennusaikaisia haittoja. Niihin ei tonttijakoa koskevassa päätöksessä ole mahdollista vaikuttaa. Tonttijaon muutos on voimassa olevan asemakaavan mukainen ja täyttää maankäyttö ja rakennuslain tonttijaolle asettamat vaatimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, ettei edellä esitetyn perusteella ole syytä muuttaa 30. Kaupunginosan (Karila) korttelin 21 osan tonttijaon muutosta koskevaa maankäyttöinsinöörin päätöstä § 36/9.12.2015 ja hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eetu Hokkanen ja Lea Timonen-Hokkanen, Anu ja Pasi Arkko, mittaus ja kiinteistöt yksikkö