Tekninen lautakunta, kokous 24.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Tontin vuokraaminen Kalevankankaalta/Torisport Oy

MliDno-2016-1168

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Torisport Oy on lähettänyt sähköpostitse hakemuksen Kalevankankaalta vuokrattavasta alueesta:

"Haemme Mikkelin kaupungilta vuokraamisoikeutta liitteenä olevaan tonttiin ja toivoisimme, että asia käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa 24.5.

Janne Moilanen

Torisport Oy:n jalkapallohallihanketta on kuluvan ja edellisen vuoden aikana käsitelty teknisessä lautakunnassa useampaan kertaan. Hallille soveltuvan rakennuspaikan vuokraamisesta on tehty jo kaksi päätöstä, toinen Pohjolankadulle ja toinen (ehdollisena rakentamisen vaatiman poikkeamisluvan suhteen) Vanhamäentielle. Molemmista päätöksistä on valitettu, ensin mainitun osalta vuokrauspäätöksestä ja jälkimmäisen osalta poikkeamisluvasta. Pohjolankadun vuokrauspäätös ei vielä ole lainvoimainen, vaikka hallinto-oikeus ratkaisussaan jätti valituksen tutkimatta, sillä päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Edellä kuvattujen hanketta hidastaneiden seikkojen johdosta on Torisport Oy tehnyt uuden hakemuksen hallille soveltuvan paikan vuokraamisesta Kalevankankaalta. Paikka sijaitsee Kalevankankaantien itäpäässä ja se ilmenee liitteenä olevasta kartasta. Vuokrattava määräala olisi pinta-alaltaan noin 4.000 m2. Maankäytön ja logistiikan näkökulmasta esitetty uusi paikka soveltuisi jalkapallohallille. Paikalla on YU-kaava, joka on nimenomaisesti ajateltu urheilutoiminnoille, jolloin kaavan mukainen rakentaminen ei vaadi poikkeamislupaa.

Vastaavan kaltainen alue on jo hinnoiteltu vuokrattaessa aluetta Sport Forumin laajennuksen yhteydessä (tekninen lautakunta 12.3.2013 §:t 53 ja 54). Tällöin katsottiin, että urheiluhallin pitämisen kaltainen yksityinen yritystoiminta voidaan rinnastaa tavanomaiseen teollisuus- ja varastotonteilla tapahtuvaan yritystoimintaan, ja koska em. teollisuus- ja varastotonttien luovutusoikeus on teknisellä lautakunnalla, voidaan tontinluovutus päättää teknisen lautakunnan päätöksellä. Sport Forumin tarvitseman maa-alueen luovutushinnaksi on päätetty 8,30 euroa / m2 (hintatasossa elinkustannusindeksi = 1861) ja vuosivuokraksi on päätetty 4 % hinnasta.
Sport Forumin hinnoittelua on syytä käyttää jalkapallohallin yhteydessä, sillä kyseessä on sama alue ja samankaltainen yritystoiminta. Elinkustannusindeksin pisteluku on nyt 1913, jolloin Torisport Oy:n jalkapallohallin tarvitseman maa-alueen luovutushinnaksi tulisi 8,49 euroa / m2. Rakennuspaikan kokonaishinnaksi tulisi siten 4000 m * 8,49 euroa / m2 = 33.960 euroa ja vuosivuokraksi päätöksentekohetkellä 4 % mukaisesti 1.358,4 euroa. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja muuttuu indeksin muutoksia vastaavasti.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää vuokrata Torisport Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun noin 4.000 m2 suuruisen määräalan Kalevankankaantien itäpäästä liitteenä olevasta kartasta ilmenevästä paikasta. Vuosivuokra päätöksentekohetkellä on 1.358,40 euroa. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja muuttuu indeksin muutoksia vastaavasti. Vuokrasopimuksen ehdot ovat tavanomaiset. Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Torisport Oy