Tekninen lautakunta, kokous 24.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 2.5.2016
§ 142 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 12.4. ja 26.4.2016 pöytäkirjat
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 2.5.2016
§ 153 Asuntomessualueen tonttihakemukset

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/1 vuokrataan Marianne Salmiselle siten, että vuosivuokra on 4 % valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

Kaupunginhallitus 2.5.2016
§ 155 Tontin 491-10-72-1 myyminen / Huuhkajankatu 2 / BG-liikekiinteistöt Oy

Kaupunginhallitus päätti myydä tontin 491-10-72-1 BG-liikekiinteistöt Oy:lle 380.000 euron kauppahinnalla. Omistusoikeus tonttiin siirtyy kaupantekohetkellä, hallinta on jo entuudestaan ostajalla voimassa olevan maanvuokrasopimuksen nojalla. Kauppahinta kattaa myös myöhemmin asemakaavamuutoksen mukaisesti ostajalle muodostettavaan laajentuvaan tonttiin liitettävät tontinosat. Tästä otetaan kauppakirjaan kaupunkia sitova esisopimuksen kaltainen maininta. Asemakaavamuutoksen lainvoimaistuttua tarvittavat tontinosat luovutetaan BG-liikekiinteistöt Oy:lle korvauksetta. Lisäksi kauppakirjaan otetaan maininta siitä, että sikäli kuin em. tontinosat tarvitaan rakennusluvan mukaisesti käyttöön ja siten ostajan hallintaan jo ennen kuin ne voidaan tontinosina ostajalle omistusoikeuksin luovuttaa, luovuttaa kaupunki niiden hallinnan ostajalle tilapäisellä sopimuksella, jonka teknisen toimen toimintasäännön puitteissa voi kaupungingeodeetti päätöksellään tehdä. Muut kaupan ehdot ovat tavanomaiset vuokrattujen tonttien luovutukseen sovellettavat ehdot. Kaupunginhallitus oikeutti kaupungingeodeetin valmistelemaan allekirjoitettavan kauppakirjan.

Mikkelin kaupunki, Kaupunkisuunnittelu
Kirje 11.5.2016: Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleissa 6, 14,18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoalueella / Sairaalan pohjoisosa.

Mikkelin kaupunki, Kaupunkiympäristö
Pöytäkirja 27.4.2016: Vuoden 2016 päällystystöiden aloituskokous

Elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päätös 11.5.2016: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Päätös 13.5.2016: Kunnallisasiaa koskeva valitus, maa-alueen vuokraaminen

Aluehallintovirasto
Päätös 18.5.2016: Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon vesihuoltolinjan rakentamismääräajan jatkaminen

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.